Arbeidsongeschikt

Uw werknemer wordt arbeidsongeschikt. Wat moeten u en uw werknemer hierover weten?

  • Na 2 jaar ziekte kijkt UWV of uw werknemer nog in staat is om te werken. Soms vindt de keuring al eerder plaats.
  • Als uw zieke werknemer meer dan 35% arbeidsongeschikt is, ontvangt hij van UWV een WIA-uitkering.
  • Heeft uw zieke werknemer recht op WIA? Dan is er mogelijk ook recht op arbeidsongeschiktheidspensioen en premievrije pensioenopbouw.
  • Wij sturen uw werknemer een aanvraagformulier waarmee hij het pensioen kan aanvragen.

Wanneer krijgt uw werknemer arbeidsongeschiktheidspensioen?

Is uw werknemer voor minder dan 35% arbeidsongeschikt?
Dan krijgt uw werknemer geen WIA-uitkering en ook geen ABP Arbeidsongeschiktheidspensioen.

Is uw werknemer voor 35% of meer arbeidsongeschikt?
Dan ontvangt uw werknemer een WIA-uitkering:

  • De WGA-uitkering: uw werknemer kan gedeeltelijk of in de toekomst weer werken
  • De IVA-uitkering: uw werknemer kan nu en in de toekomst bijna of helemaal niet werken

UWV stelt de hoogte van de uitkering vast. Deze uitkering is een percentage van het dagloon. UWV stelt dit dagloon vast en houdt rekening met een maximumdagloon. ABP vult deze uitkering aan met een arbeidsongeschiktheidspensioen.

Hoogte arbeidsongeschiktheidspensioen

De hoogte van het arbeidsongeschiktheidspensioen hangt af van het inkomen en het arbeidsongeschiktheidspercentage. Als UWV de WIA-uitkering verandert, passen wij ook het arbeidsongeschiktheidspensioen aan.

Voor het gedeelte dat uw werknemer arbeidsongeschikt is, loopt de pensioenopbouw door op basis van het pensioengevend inkomen voor uw werknemer ziek werd. Hij hoeft geen premie meer te betalen over het gedeelte dat hij arbeidsongeschikt is.

Arbeidsongeschiktheidspercentage Opbouw Opbouw bij dienstongeval of beroepsziekte
80-100% 50% 100%
65-80% 40% 80%
55-65% 30% 60%
45-55% 25% 50%
35-45% 20% 40%
 < 35%  0%  -

Uw werknemer ontvangt een aanvraagformulier

Zodra wij van UWV te horen krijgen dat uw werknemer een WIA-uitkering ontvangt, sturen wij hem een brief over het aanvragen van het arbeidsongeschiktheidspensioen. Dit kan tot 3 maanden duren. 

Uw werknemer kan het arbeidsongeschiktheidspensioen aan u laten uitbetalen

Zolang uw werknemer in dienst is, kan ABP het arbeidsongeschiktheidspensioen ook aan u overmaken. Bijvoorbeeld ter compensatie van de kosten van de (volledige) pensioenpremie. Kiest uw werknemer hiervoor, dan kan hij samen met u het formulier invullen en ondertekenen.

Wilt uw werknemer vanaf een bepaalde datum het pensioen weer zelf ontvangen? De machtiging kan ingetrokken worden door hetzelfde formulier in te vullen en ondertekend terug te sturen.

Heeft uw werknemer recent onze brief met het aanvraagformulier ontvangen? En wilt uw werknemer het pensioen aan u overmaken? Dan kan hij het ingevulde en ondertekende machtigingsformulier bij de aanvraag voegen.

Ging de WIA-uitkering in vóór 1 januari 2018?

Ontslaat of herplaatst u uw werknemer niet en is de WIA-uitkering ingegaan vóór 1 januari 2018? Dan kunt u een claim indienen bij ABP.

Wijzigt het dienstverband? Informeer ons dan. Er is dan geen recht meer op een claim. Wij keren het arbeidsongeschiktheidspensioen dan uit aan uw werknemer.

Mogelijk heeft uw werknemer recht op voorwaardelijk pensioen. Dit is een tegemoetkoming voor het vervallen van de prepensioenregeling FPU. We noemen dit ‘voorwaardelijk’, omdat het nog niet definitief is. Het kan dus vervallen. Maar dat hoeft niet per se.

Gedeeltelijk pensioen opnemen

Is uw werknemer 60 jaar of ouder en eindigt het dienstverband binnenkort en is hij niet van plan (volledig) met pensioen te gaan? Dan kan hij het voorwaardelijk pensioen veilig stellen door 10% ABP KeuzePensioen aan te vragen voor ontslagdatum. Uw werknemer is dan voor 10% gedeeltelijk met pensioen als hij ziek of arbeidsongeschikt wordt. Dit betekent dat dit percentage van het voorwaardelijk pensioen onvoorwaardelijk wordt en aan zijn ABP KeuzePensioen wordt toegevoegd. Het overige deel van het voorwaardelijk pensioen ontvangt hij wanneer hij volledig met pensioen gaat.

Let op bij wijzigingen

De hoogte van het overgebleven voorwaardelijk pensioen kan wijzigen als gevolg van eventuele wijzigingen in de regeling. Ook kan het opnemen van pensioen invloed hebben op de uitkering van UWV. Informeer uw werknemer dat hij contact kan opnemen met UWV om te informeren naar de gevolgen voor zijn uitkering. Als werkgever heeft u een belangrijke rol om de werknemer te wijzen op de mogelijkheid om (een deel van het) pensioen op te nemen en daarmee het voorwaardelijk pensioen veilig te stellen. U weet immers eerder dan ABP dat het dienstverband beëindigd wordt. Laat uw werknemer voor ontslagdatum contact opnemen met ABP voor informatie over de mogelijkheden om het voorwaardelijk pensioen veilig te stellen.

Uw werknemer kan ervoor kiezen om zijn pensioenopbouw vrijwillig aan te vullen.

Bekijk hoeveel het kost en hoeveel het oplevert

Hulp nodig?