Premie voor militairen stijgt in 2022

2 december 2021

De pensioenpremie voor militairen wordt volgend jaar hoger. De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen stijgt in 2022 van 23,8% naar 24,7%. Daarmee is de premie nog altijd lager dan die voor burgers (25,9%). Onze financiële positie laat niet toe dat de pensioenen verhoogd worden in 2022. Het bestuur van ABP heeft dit besloten.

Waarom stijgt de premie in 2022?

De premiestijging is al eerder bekendgemaakt. Het bestuur van ABP kijkt naar de premie vanuit een meerjarenperspectief. In 2020 besloten we de premie in 3 jaar stapsgewijs te verhogen. Dat deden we omdat het verwachte rendement naar beneden is bijgesteld én het opbouwpercentage gelijk blijft in 2022. Daarom is er meer premie nodig om de pensioenen voor militairen te financieren en stijgt de pensioenpremie.

Geen verhoging pensioenen in 2022

ABP kan de pensioenen van werknemers en gepensioneerden in 2022 niet mee laten groeien met de prijsontwikkeling. De prijzen stegen met 2,4% in de periode september 2020 tot en met september 2021. De beleidsdekkingsgraad ligt met 100,3% (31 oktober 2021) onder de 110% die nodig is om de pensioenen geleidelijk te mogen verhogen.
De kans op een pensioenverlaging in 2022 is gelukkig nihil; de actuele dekkingsgraad op 31 december 2021 ligt naar verwachting ruim boven de benodigde ondergrens. ABP blijft van mening dat er in de komende periode geen onnodige verlaging van pensioenen moet plaatsvinden tot de invoering van het nieuwe pensioencontract.

Advies verantwoordingsorgaan over premie en indexatie 2022

Het verantwoordingsorgaan van ABP adviseerde negatief over het premie- en indexatiebesluit. De stemmen staakten: 20 leden adviseerden positief, 20 leden adviseerden negatief en 6 leden onthielden zich. Bij het staken van stemmen is het advies van het VO negatief, zo zegt het reglement. Als argumentatie om negatief te adviseren zijn door meerdere leden van het verantwoordingsorgaan (deels) verschillende overwegingen gegeven. Andere leden van het verantwoordingsorgaan hebben aangegeven de argumenten van het bestuur te kunnen volgen en alles afwegend te komen tot een positief advies.