Norma, Wim, Iris en Benny, Haarlem, 2011

Overlijdensuitkering aanvragen

Bent u een nabestaande van een overleden deelnemer van ABP en voldoet u aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een overlijdensuitkering? Dan kunt u hieronder een aanvraag indienen voor een overlijdensuitkering.

ABP kent na het overlijden van de gepensioneerde een overlijdensuitkering toe aan een nabestaande (in de eerste plaats de partner). De uitkering is het brutobedrag aan pensioen over twee maanden. Alleen bij een FLO Uitkering is dit het brutobedrag aan pensioen over drie maanden. Dit bedrag wordt dan netto uitgekeerd. Er kan sprake zijn van een overlijdensuitkering van ABP bij: 

 • ABP OuderdomsPensioen 
 • ABP InvaliditeitsPensioen 
 • ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen 
 • FLO Uitkering AanvullingenPensioen

Let op: ontving de overledene enkel een ABP NabestaandenPensioen dan bestaat er geen recht op een overlijdensuitkering.

Partner

Bij overlijden van de gepensioneerde met een pensioen bij ABP heeft in de eerste plaats de partner van wie hij niet duurzaam gescheiden leefde recht op de overlijdensuitkering.
Onder partner wordt verstaan:

 • de echtgenoot of echtgenote;
 • de bij de gemeente geregistreerde partner;
 • in geval van ongehuwd samenwonen, de bij ABP geregistreerde partner.

 

Wezen

Is er geen partner zoals hierboven omschreven, dan komt de uitkering toe aan de kinderen die volgens het Pensioenreglement van ABP als wezen kunnen worden aangemerkt.

Voorwaarden zijn dat:
a) De wees jonger is dan 21 jaar; of
b) De wees jonger is dan 25 jaar (als het wezenpensioen is ingegaan vanaf 1 januari 2018). 

 

Overige gerechtigden

Zijn er geen wezen zoals hierboven omschreven, dan hebben de ouders, meerderjarige kinderen (die volgens het Pensioenreglement van ABP niet als wees kunnen worden aangemerkt), broers of zussen recht op een overlijdensuitkering. Hierbij geldt als voorwaarde dat de overledene kostwinner van hen was.

 

Derden

Zijn er geen gerechtigden zoals hierboven omschreven, dan kunnen derden mogelijk recht hebben op de overlijdensuitkering. Hierbij geldt als aanvullende voorwaarde dat de nalatenschap van de overledene ontoereikend was om de kosten van de uitvaart of laatste rekeningen van de ziekte te betalen.

 • Download het formulier “aanvraag overlijdensuitkering” en vul de gevraagde gegevens in. 
 • Het ingevulde aanvraagformulier kunt u e-mailen of versturen naar ABP:
  ABP NabestaandenPensioen
  Antwoordnummer 4804
  6401 JL Heerlen

Woont u in het buitenland? Dan kunt u het ingevulde aanvraagformulier alleen naar ons e-mailen.

Let op: als uw partner tot aan overlijden ouderdomspensioen, arbeidsongeschiktheidspensioen, ABP KeuzePensioen of Functioneel LeeftijdsOntslag (FLO) ontving, krijgt u automatisch een overlijdensuitkering. U hoeft hiervoor niets te doen.  

Het kan zijn dat u bewijsstukken moet meesturen bij uw aanvraag. Het gaat dan om de volgende stukken: 

Als de overledene kostwinnaar was
Om een overlijdensuitkering uit te kunnen betalen hebben wij bewijzen nodig van het kostwinnerschap. Stuur daarom met uw aanvraag mee: 

 • Een rekeningoverzicht waarop de overledene structureel een bedrag aan u overmaakte  voor huishoudelijke doeleinden of persoonlijke verzorging;
 • Een rekeningoverzicht waaruit blijkt dat de overledene structureel rekeningen voor u betaalde (rekening zorgverzekering, telefoon abonnement ect.) 

Als uit het rekeningoverzicht blijkt dat de overledene structureel kosten voor u maakte, keren wij de overlijdensuitkering uit. 

De nalatenschap was ontoereikend
Maakt u aanspraak op de overlijdensuitkering omdat de nalatenschap ontoereikend was om de kosten van de uitvaart en/of laatste rekeningen van de ziekte te betalen? Dan hebben wij het volgende nodig: 

 • Een bankafschrift van de overledene op de dag van overlijden met daarop het banksaldo van die dag; 
 • Een overzicht van de kosten die zijn gemaakt voor de uitvaart of uitstaande medische rekeningen. 

Als daaruit blijkt dat het banksaldo onvoldoende was om de kosten van uitvaart of laatste rekeningen van de ziekte te betalen, keren wij de overlijdensuitkering uit.