Ziek of arbeidsongeschikt

Wanneer uw werknemer ziek wordt, blijft de pensioenopbouw gelijk aan de pensioenopbouw vóórdat dat de werknemer ziek werd. Deze gegevens levert u aan tot en met de eventuele ontslagdatum. Met andere woorden, zolang de deelnemer ziek is en het dienstverband ongewijzigd doorloopt, blijft het pensioengevend inkomen eveneens ongewijzigd. Dit kunt u ook terugvinden in het pensioenreglement van ABP.

Na zes weken maakt de bedrijfsarts een probleemanalyse. Deze is de basis van het re-integratietraject. Samen met uw werknemer stelt u daarna een plan van aanpak op. Hierin staan afspraken over hoe hij weer zo snel mogelijk aan de slag kan. U bent beiden verplicht zich aan deze afspraken te houden.

Voordat het eerste ziektejaar voorbij is, evalueert u (verplicht) met uw werknemer de stappen die u gezet heeft voor de re-integratie. Als het nodig is, stelt u het plan van aanpak bij. Een aanpassing van de werkomgeving nodig? Hiervoor kunt u subsidie aanvragen bij UWV.

U betaalt het salaris aan uw zieke werknemer door. In de meeste cao's staat dat een zieke werknemer 70% van zijn oude salaris blijft ontvangen. Samen met uw werknemer volgt u het plan van aanpak dat in overleg met de bedrijfsarts is opgesteld. Aan het einde van het tweede ziektejaar, als uw werknemer dan nog steeds niet kan werken, wordt hij gekeurd door UWV. U beslist daarna over eventuele herplaatsing binnen uw bedrijf of mogelijk ontslag.

Kan uw werknemer aan het einde van het tweede ziektejaar nog steeds niet volledig werken? Dan gaat UWV hem keuren. Uw werknemer kan met deze check nagaan of hij ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen krijgt.

Voorwaardelijk pensioen veiligstellen

Mogelijk heeft uw werknemer recht op voorwaardelijk pensioen. Dit is een tegemoetkoming voor het vervallen van de prepensioenregeling FPU. We noemen dit ‘voorwaardelijk’, omdat het nog niet definitief is. Het kan dus vervallen. Maar dat hoeft niet per se.

Is uw werknemer 60 jaar of ouder en eindigt het dienstverband binnenkort en is hij niet van plan (volledig) met pensioen te gaan? Dan kan hij het voorwaardelijk pensioen veilig stellen door 10% ABP KeuzePensioen aan te vragen voor ontslagdatum. Uw werknemer is dan voor 10% gedeeltelijk met pensioen als hij ziek of arbeidsongeschikt wordt. Dit betekent dat dit percentage van het voorwaardelijk pensioen onvoorwaardelijk wordt en aan zijn ABP KeuzePensioen wordt toegevoegd. Het overige deel van het voorwaardelijk pensioen ontvangt hij wanneer hij volledig met pensioen gaat.

Let op: de hoogte van het overgebleven voorwaardelijk pensioen kan wijzigen als gevolg van eventuele wijzigingen in de regeling. Ook kan het opnemen van pensioen invloed hebben op de uitkering van UWV. Informeer uw werknemer dat hij contact kan opnemen met UWV om te informeren naar de gevolgen voor zijn uitkering.

Als werkgever heeft u een belangrijke rol om de werknemer te wijzen op de mogelijkheid om (een deel van het) pensioen op te nemen en daarmee het voorwaardelijk pensioen veilig te stellen. U weet immers eerder dan ABP dat het dienstverband beëindigd wordt. Laat uw werknemer voor ontslagdatum contact opnemen met ABP voor informatie over de mogelijkheden om het voorwaardelijk pensioen veilig te stellen.

Als WIA ingaat vanaf 1 januari 2018

Zolang uw werknemer in dienst is, kan ABP het arbeidsongeschiktheidspensioen maandelijks aan uw werknemer overmaken. Maar ook aan u. Bijvoorbeeld ter compensatie van de kosten van de (volledige) pensioenpremie. U maakt die keuze samen.

Keuze maken

Kiest u er samen voor om het arbeidsongeschiktheidspensioen aan u te laten uitbetalen? Vul dan samen het machtigingsformulier in.

Heeft u eerder gekozen om het pensioen aan u te laten uitbetalen en wilt u het voortaan aan uw werknemer laten betalen? Vul dan samen met uw werknemer dit formulier in.

Als WIA inging vóór 1 januari 2018

Ontslaat of herplaatst u uw werknemer niet en is de WIA-uitkering ingegaan vóór 1 januari 2018, dan kunt u een claim indienen bij ABP. Daarmee ontvangt u het arbeidsongeschiktheidspensioen van uw werknemer.

Meer over ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen