Extra informatie over nabetalingen met terugwerkende kracht

Nabetalingen met terugwerkende kracht moet u optellen bij het pensioengevend inkomen van het daaropvolgende kalenderjaar. In dit artikel geven we hierover extra uitleg.

Corrigeer op tijd

Zijn er nog correcties die u met terugwerkende kracht moet doen? Dan verzoekt ABP u dat alsnog, zo snel mogelijk te doen. Looncontroleurs van ABP zullen u bij controles ook hierop attenderen zodat u de nodige correcties kunt doorvoeren. Hieronder vindt u extra uitleg.

Peildatumsystematiek

ABP hanteert een peildatumsysteem. Dat betekent dat u het pensioengevend inkomen van uw medewerker op een peildatum, meestal 1 januari van het jaar, vaststelt en aan ABP doorgeeft. Op basis van dit pensioengevend inkomen draagt u de premie af. ABP bepaalt aan de hand van dit pensioengevend inkomen de pensioenopbouw van uw medewerker.

Salarisverhoging met terugwerkende kracht

Is er in de loop van het jaar sprake van een salarisverhoging met terugwerkende kracht? Zowel individueel of collectief? Dan kunt u het hogere pensioengevend inkomen, vanwege de peildatumsystematiek, pas in het daarop volgende jaar aan ABP doorgeven.

Er zijn twee uitzonderingen op deze regel. Alleen in deze twee situaties kunt u het pensioengevend inkomen van uw medewerker met terugwerkende kracht corrigeren:
- Als een tot ABP gerichte gerechtelijke uitspraak hiertoe verplicht,
- Als u een feitelijk en formeel op de peildatum vaststaand inkomen foutief aanleverde aan ABP. 

Nabetalingen in het verleden

Deed u in enig jaar een nabetaling wegens een salarisverhoging met terugwerkende kracht? En nam u deze nabetaling niet op in het pensioengevend inkomen van het daaropvolgend jaar? Dan verzoekt ABP u dit alsnog te doen. U corrigeert het pensioengevend inkomen en levert dit aan ABP aan. 

- correcties tot 2013:
In de Selfservice Werkgevers Portal vindt u een hulpmiddel (Excel tool) om u hierbij te helpen. 

- Correcties vanaf 2013:
U kunt de correcties doorgeven via de Selfservice Werkgevers Portal, via uw loonadministratie of via uw salarispakket.

Hoe stelt u het pensioengevend inkomen in het kalenderjaar volgend op de nabetaling vast?

Voorbeeld 1 
Het pensioengevend jaarinkomen van de werknemer gaat per 1 mei, met terugwerkende kracht naar 1 maart, omhoog van € 50.000 naar € 51.200. Vanaf 1 mei ontvangt de werknemer € 100 meer per maand. Omdat de salarisverhoging per 1 maart ingaat, betaalt de werkgever in mei € 200 na. In het volgend kalenderjaar stijgt het pensioengevend inkomen naar € 51.200. Hier telt de werkgever de nabetaling van € 200 bij op. Daardoor is het pensioengevend inkomen in het volgend kalenderjaar € 51.400 ( = € 51.200 + € 200).
Voorbeeld 2
Het pensioengevend jaarinkomen van de werknemer gaat per 1 juli, met terugwerkende kracht naar 1 januari, omhoog van € 50.000 naar € 51.200. Vanaf 1 juli ontvangt de werknemer € 100 meer per maand. Omdat de salarisverhoging per 1 januari ingaat, betaalt de werkgever in juli € 600 na. In het volgend kalenderjaar stijgt het pensioengevend inkomen naar € 51.200. Hier telt de werkgever de nabetaling van € 600 bij op. Daardoor is het pensioengevend inkomen in het volgend kalenderjaar € 51.800 ( = € 51.200 + € 600). Meer informatie en voorbeelden vindt u in de Handleiding Premie en Gegevens op pagina 32.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze afdeling incasso via frontoffice-inc@apg.nl

12-09-2016