Belastingplan 2017: wat is per 1 september veranderd?

Het Belastingplan 2017 bevat enkele vereenvoudigingen voor pensioenregelingen. Hierdoor zijn per 1 september enkele wijzigingen in de middelloonregeling doorgevoerd. Hieronder een overzicht en uitleg van de wijzigingen.

Absolute fiscale maxima vervallen

De 100% toets bij het Ouderdomspensioen komt te vervallen. Dit betekent dat ABP niet langer een periodieke toets hoeft te doen op fiscale bovenmatigheid. Dit geldt ook voor het partner- en wezenpensioen. Maxima die gelden bij het omzetten van ouderdomspensioen in partnerpensioen blijven gehandhaafd. Dat houdt in dat het partnerpensioen na omzetting niet meer bedraagt dan 70% van het pensioengevend inkomen.

Doorwerkvereiste vervalt: uitstel pensioen voor gewezen deelnemer mogelijk

Voorheen mocht alleen een werknemer zijn pensioen uitstellen na de AOW-leeftijd. Vanaf 1 september 2017 vervalt deze doorwerkeis in z’n geheel, waardoor de pensioenregeling op dit punt voor alle groepen deelnemers gelijk wordt. Uitstellen van het pensioen kan tot maximaal vijf jaar na de AOW-leeftijd. Dit is een fiscale regel die ongewijzigd blijft. Bij de uitstel van pensioen is van belang dat dit gevolgen kan hebben voor het recht op voorwaardelijke inkoopaanspraken. Dat recht komt namelijk te vervallen als het moment van stoppen met werken niet onmiddellijk aansluit op de ingang van het ouderdomspensioen.

Maximering nabestaandenoverbruggingspensioen

De ABP-regeling kent een compensatie voor de AOW-premie voor wezen. Dit is het nabestaandenoverbruggingspensioen. Naar aanleiding van het Belastingplan wordt hiervoor een nadere maximering ingevoerd.

21-09-2017