Uniform Pensioenoverzicht 2019

In deze toelichting vindt u meer informatie over het pensioenoverzicht dat u van ons heeft ontvangen.

Het jaarlijkse pensioenoverzicht geeft u inzicht:

 • in uw pensioenopbouw tot 1 januari 2019;
 • in wat u krijgt als u arbeidsongeschikt wordt;
 • in wat uw partner of kinderen krijgen als u overlijdt;
 • in welk pensioen u kunt verwachten op uw pensioenleeftijd.

Bewaar het overzicht dus goed, zo houdt u een helder overzicht van uw pensioen. 

U kunt ervoor kiezen om uw ABP-post digitaal te ontvangen. Geef dan uw e-mailadres aan ons door. Staat er nieuwe post voor u klaar in MijnABP? Dan sturen wij u een e-mail.

Uw pensioenoverzicht is gemaakt op basis van de persoonlijke gegevens die wij van u hebben. Controleer of deze gegevens juist zijn. Zijn uw naam- of adresgegevens niet juist? Neem dan contact op met uw gemeente.

Woont u in het buitenland? En kloppen de gegevens op uw overzicht niet? Geef uw nieuwe adres dan aan ons door.

Uw partner

Als uw partner bij ons bekend is, staan deze gegevens in uw pensioenoverzicht. Staan de gegevens niet op uw overzicht? Op de pagina nabestaandenpensioen staat hoe u uw partner kunt aanmelden. 

Is uw partner overleden of bent u gescheiden, dan staat er 'Partner onbekend' op uw pensioenoverzicht. 

Uw pensioengegevens

Op uw pensioenoverzicht ziet u ons pensioenfonds en de naam van de pensioenregeling waar u aan deelneemt. Ook staat hier de eerste dag waarop u bent begonnen met pensioen opbouwen bij ons. Lees meer over wat u krijgt in onze pensioenregeling. Bekijk wat u verder ziet op uw pensioenoverzicht:

 • Uw salaris dat meetelt voor uw pensioenregeling.
  Dit is het deel van uw brutojaarsalaris dat meetelt voor uw pensioen, uw pensioengevend salaris. Hier staat het salaris dat u zou verdienen bij een voltijd dienstverband. Wilt u weten welke delen van het salaris meetellen voor de pensioenopbouw en dus pensioengevend zijn? Bekijk het pensioenreglement.
 • U bouwt geen pensioen op over.
  Dit bedrag heet franchise.
 • Salaris waarover u wel pensioen opbouwt.
  Dit is het deel van uw brutojaarsalaris dat meetelt voor uw pensioenopbouw. 
 • Percentage jaarlijkse pensioenopbouw.
  Dit is het percentage van de pensioengrondslag dat u per jaar aan pensioen opbouwt. Meer informatie over het opbouwpercentage.
 • Percentage dat u werkt in verhouding tot een volledig dienstverband.
  Dit laat zien of u deeltijd of voltijd werkt.
 • Kloppen deze gegevens niet? Neem dan contact op met uw werkgever.

Bent u in burgerdienst?

Heeft u pensioen opgebouwd in de burgerregeling én in de pensioenregeling voor militairen? Voor iedere regeling ontvangt u een apart pensioenoverzicht.

Ouderdomspensioen

Pensioenregeling voor militairen vanaf 2019

Op 30 juli 2019 hebben de Sociale Partners - de bonden en het Ministerie van Defensie als werkgever – een akkoord bereikt over een nieuwe, defensie-specifieke pensioenregeling op basis van middelloon. Deze regeling wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 ingevoerd. In afwachting van deze pensioenregeling gold een tijdelijke basisregeling voor militairen. Dit UPO over 2019 is gebaseerd op deze tijdelijke basisregeling. In het UPO dat u in 2020 ontvangt, wordt de middelloonregeling zoals die met terugwerkende kracht vanaf 2019 geldt, getoond. 

Bij pensionering: opgebouwd pensioen tot einde pensioenopbouw

Tot en met 2018 bouwt u ieder jaar een stukje van uw pensioen op. Het pensioen dat u zo opbouwt, is gebaseerd op het salaris dat u aan het eind van 2018 verdient. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zolang u leeft. Dit heet eindloonregeling.
Vanaf 2019 bouwt u pensioen op in de Defensiespecifieke pensioenregeling voor militairen.

Opgebouwd pensioen

Op uw pensioenoverzicht ziet u het bedrag dat u tot 1 januari 2019 heeft opgebouwd bij ons. Stel dat uw pensioenopbouw is beëindigd op 1 januari 2019, dan is dit de uitkering die u kunt verwachten als u met pensioen gaat. Dit is het brutobedrag dat u per jaar krijgt vanaf 65 jaar zolang u leeft.

Ontvangt u al een pensioenuitkering en bouwt u nog pensioen op? Dan ontvangt u twee pensioenoverzichten. Het pensioen van deze twee pensioenoverzichten bedraagt uw totale pensioen op uw AOW-leeftijd. 

Te bereiken pensioen

Na ontslag uit militaire dienst bestaat eventueel recht op een uitkering op basis van de Uitkeringswet Gewezen Militaire (UGM). In de bedragen op uw pensioenoverzicht gaan wij ervan uit dat u nog als militair in dienst bent en op de aangegeven leeftijd met UGM gaat. En de omstandigheden die staan onder ‘Op welke gegevens is uw pensioenoverzicht gebaseerd?’ niet zullen wijzigen.

Op uw pensioenoverzicht ziet u uw te bereiken ouderdomspensioen vanaf uw 65ste. Hierbij is uitgegaan van de getoonde UGM leeftijd. Kijk hier voor meer informatie over UGM en bereken de hoogte van uw netto UGM-uitkering

Uw pensioen en uw eventuele ex-partner

Zijn er afspraken over de verdeling van uw pensioen met uw ex-partner? Dan staat op het overzicht hoeveel uw ex-partner krijgt van uw pensioen. Bekijk meer informatie over uit elkaar gaan.

ABP ExtraPensioen

Legt u geld in voor ABP ExtraPensioen? Dit is niet meegenomen in uw pensioenoverzicht. U ontvangt later dit jaar een apart overzicht hiervan.

Let op! Hebben u en uw ex-partner(s) ervoor gekozen uw pensioen te verdelen? In het bedrag dat u op het overzicht ziet, is nog geen rekening gehouden met de verdeling bij uw scheiding.

Waardeoverdracht

Heeft u eerder pensioen van een andere pensioenuitvoerder meegenomen naar ABP? Dan is dit verwerkt in de bedragen op uw pensioenoverzicht. Bekijk meer informatie over waardeoverdracht. Wilt u weten van welke uitvoerder wij het pensioen hebben overgenomen? Kijkt u dan in MijnABP.

Uw AOW-leeftijd berekenen

Wilt u weten wat uw AOW-leeftijd is? Kijk dan in MijnABP of op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

partner- en wezenpensioen
Als u overlijdt kunnen uw eventuele partner en kinderen een nabestaandenpensioen ontvangen.

Partner

Op uw pensioenoverzicht ziet u het bedrag dat uw partner ontvangt als u overlijdt. Hiervoor gelden wel enkele voorwaarden. Bekijk meer informatie over het nabestaandenpensioen voor uw partner.

Uw eventuele ex-partner

Bent u gescheiden? En heeft uw ex-partner niet afgezien van uw ABP NabestaandenPensioen? Dan is het deel van het ABP NabestaandenPensioen voor uw ex-partner al in mindering gebracht op het nabestaandenpensioen dat u in het UPO ziet. Het deel voor uw ex-partner wordt Bijzonder Nabestaandenpensioen (BNP) genoemd. Lees op deze pagina meer over het Bijzonder Nabestaandenpensioen.

Heeft uw ex-partner afgezien van het recht op Bijzonder Nabestaandenpensioen? Dan krijgt hij of zij geen nabestaandenpensioen als u overlijdt. Het BNP is dan ook niet in mindering gebracht op het partnerpensioen dat u in uw UPO ziet.

Bent u na 1 januari 2019 gescheiden? 
Dan is hier in de getoonde bedragen nog geen rekening mee gehouden. Een deel van uw nabestaandenpensioen gaat dan mogelijk naar uw ex-partner. Dit is het bijzonder nabestaandenpensioen. De uitkering voor een eventuele nieuwe partner kan daardoor fors lager uitvallen. Ziet uw ex-partner af van het Bijzonder Nabestaandenpensioen? Dan ontvangt uw ex-partner geen uitkering en is het volledig nabestaandenpensioen voor een eventuele nieuwe partner. Met scheidingen voor 1 januari 2019 is wel rekening gehouden. Kijk in MijnABP voor meer informatie. 

Kinderen

Als u overlijdt, hebben uw eventuele kinderen recht op nabestaandenpensioen (ook wezenpensioen genoemd). Dit is automatisch geregeld. Het maakt geen verschil of uw kinderen uw eigen kinderen zijn, uw pleeg- of stiefkinderen. Lees meer over nabestaandenpensioen voor de kinderen

Anw-compensatie

Omdat de Anw-compensatie vanaf 1 mei 2018 is vervallen, wordt deze niet meer op het UPO getoond. 

Komt u in aanmerking voor de uitzonderingsregel? Dan komt uw partner mogelijk nog in aanmerking voor de Anw-compensatie. U ontvangt hierover een bericht van ons, of heeft dit al ontvangen. Ook in die situatie staat de Anw-compensatie niet meer op het UPO. Bekijk de voorwaarden en regels voor het ontvangen van de uitzonderingsregel. 

Heeft u diensttijd voor 1996? Dan komt uw (ex-)partner mogelijk in aanmerking voor een aanvulling op het nabestaandenpensioen.

Compensatie loonheffing

Over het nabestaandenpensioen dat u opbouwt vanaf 2018 ontvangt u in bepaalde situaties geen compensatie loonheffing meer. Hierdoor kan het nabestaandenpensioen lager zijn dan vorig jaar. Dit is al verwerkt in het bedrag dat u ziet op het UPO en in MijnABP. Lees meer over deze wijziging.

Heeft u bijgespaard voor ABP PartnerPlusPensioen?

Tot 1 januari 2016 kon u sparen voor extra nabestaandenpensioen. Het bijgespaarde ABP PartnerPlusPensioen is een aanvulling bij overlijden na 65 jaar. In MijnABP vindt u het nabestaandenpensioen als u overlijdt voor uw 65ste en als u overlijdt na uw 65ste. In dit bedrag is het gespaarde ABP PartnerPlusPensioen meegenomen.
Arbeidsongeschiktheidspensioen

Als u ontslagen wordt omdat u arbeidsongeschikt bent, vult Defensie uw WIA-uitkering aan met Militair ArbeidsongeschiktheidsPensioen. Hoeveel u precies krijgt, hangt af van de hoogte van uw WIA-uitkering. Zolang u aanspraak maakt op een militair arbeidsongeschiktheidspensioen, bouwt u pensioen op. De mate waarin u arbeidsongeschiktheid bent, bepaalt hoeveel ouderdomspensioen u opbouwt. Door uw arbeidsongeschiktheid is uw pensioen straks wel lager. U kunt wel zelf sparen voor meer pensioen tijdens uw arbeidsongeschiktheid.

Lees meer informatie over uw pensioen als u arbeidsongeschikt wordt
Risico
De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Kijk hoe zeker uw pensioen is en wat de risico’s van uw pensioen zijn.

Indexatie

Welvaartsvast
ABP probeert ieder jaar uw pensioen te verhogen met de stijging van de prijzen (indexatie). Per jaar beoordeelt ABP of uw pensioen wordt verhoogd. Indexatie is alleen mogelijk als de financiële positie van het fonds en de regels dit toelaten. Uw pensioen is per 1 januari 2019 niet verhoogd. Bekijk meer informatie over indexatie.
factor a
Wilt u weten hoeveel fiscale ruimte u heeft om uw pensioen aan te kunnen vullen met lijfrentes? Dan heeft u het bedrag van de jaarlijkse pensioenaangroei nodig, de factor A. Het bedrag op het pensioenoverzicht heeft u nodig voor uw belastingaangifte 2018. Heeft u meerdere pensioenoverzichten ontvangen? Dan moet u de factor A bedragen op deze pensioenoverzichten bij elkaar optellen. Wilt u een berekening maken van uw fiscale ruimte? Gebruikt u dan het Rekenprogramma Lijfrente van de Belastingdienst. Uw financieel adviseur kan u hierbij ook helpen.

Sommige gebeurtenissen in uw leven hebben invloed op uw pensioen. Bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid en uw overlijden. Wat de invloed daarvan is, ziet u terug op uw pensioenoverzicht. Ook gebeurtenissen als trouwen, samenwonen of een verandering van baan hebben gevolgen voor uw pensioen. Lees meer over de gevolgen voor uw pensioen als uw situatie verandert

Op uw pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd op uw 65e. Dit pensioen wordt berekend door uw pensioenaanspraken opgebouwd op de verschillende pensioenrekenleeftijden (65 jaar en/of 67 jaar en/of 68 jaar) om te rekenen naar uw pensioen op uw 65e. Voor deze omrekening wordt gebruikt gemaakt van omrekenfactoren.

Deze omrekenfactoren kunnen elk jaar op 1 januari wijzigen. Daardoor kan uw pensioenuitkering op uw 65e hoger of lager uitvallen dan het jaar ervoor. Deze omrekenfactoren voor het nieuwe jaar zijn elk jaar vanaf eind november beschikbaar. In MijnABP rekent u met actuele getallen, dus met de omrekenfactoren die op dat moment gelden.

Vragen
Vindt u het antwoord op uw vraag niet op onze site? Bel gerust onze klantenservice. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8 tot 17.30 uur. Neem contact met ons op.