Webinar Defensie 23 november 2020

Op maandag 23 november vond het webinar voor Defensie plaats. Op deze pagina kunt u het webinar terugkijken en de veelgestelde vragen lezen.

Vindt u het antwoord niet op uw vraag? Neem dan gerust contact met ons op. Of kijk op het intranet van het Ministerie van Defensie.

Veelgestelde vragen

Het webinar van 23 november en de veelgestelde vragen gaan over de pensioenregeling voor militairen die met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 is ingegaan. Dit gaat dus niet over de ABP pensioenregeling voor burgers.

In de nieuwe pensioenregeling:

  • Is het opbouwpercentage hoger. Bij een bruto-inkomen tot € 42.972 is het opbouwpercentage 1,788%. Bij een hoger bruto-inkomen is het opbouwpercentage 1,875%.
  • Wordt over een groter deel van het inkomen pensioen opgebouwd (de zogenaamde franchise, het deel van het inkomen waar u geen pensioen over opbouwt, is lager).
  • Zijn variabele toelagen die militairen ontvangen voor 50% of volledig pensioengevend.

Hierdoor is de jaarlijkse pensioenopbouw hoger.

Vanaf 1 januari 2019 wordt uw pensioen berekend op basis van middelloon (uw gemiddelde salaris). Uw aanspraken tot 1 januari 2019 blijven gebaseerd op uw laatste salaris van januari 2018.

Gepensioneerden ontvangen ouderdomspensioen en bouwen geen pensioen meer op. Daarom is de nieuwe pensioenregeling voor u niet meer relevant. Reservisten bouwen tijdens hun inzet bouwen pensioen op volgens de pensioenregeling voor militairen.

Ja, dat kan. Er zijn meerdere redenen om uw pensioen aan te vullen. Meer informatie leest u op de pagina pensioen aanvullen.

Tot 1 januari 2019 waren alleen structurele toelagen pensioengevend. Vanaf 2019 bouwt u ook pensioen op over de incidentele toelagen. Bijvoorbeeld voor uitzendingen: oefenen, varen of vliegen. Toelagen kunnen voor 50% of 100% pensioengevend zijn. Een overzicht van de pensioengevende inkomensbestanddelen en (variabele) toelagen is opgenomen in bijlage 4 van het pensioenreglement.

Premiecompensatie

Stijgt uw pensioenpremie door de overgang van een eindloonregeling naar een middelloonregeling? Dan worden negatieve inkomenseffecten gecompenseerd.

Bij de berekening van deze compensatie pensioenpremie wordt een vergelijking gemaakt tussen

  • het premiebedrag bij uitvoering van de eindloonregeling (EL) en
  • het premiebedrag dat moet worden betaald voor de middelloonregeling (ML)

Op het intranet van Defensie vindt u meer informatie.

Pensioenperspectief compensatie

Op peildatum 1-1-2019 wordt van elke militair vastgesteld wat het verschil is tussen een opbouw met eindloon of met middelloon. Is dat verschil negatief, dan wordt er een compensatie uitbetaald gedurende 10 jaar. Gedurende 20 jaar vanaf 1-1-2019 wordt gemonitord of iemand wordt bevorderd. Bij de eerste twee bevorderingen wordt opnieuw vastgesteld of er pensioenschade is, welk bedrag er moet worden gecompenseerd. Ook dit wordt gedurende 10 jaar maandelijks uitbetaald. 

Defensie en de vakbonden zijn nog aan het praten over de uitwerking van de pensioenperspectief compensatie. Rekenvoorbeelden worden op intranet geplaatst zodra deze beschikbaar zijn.

Militairen met leeftijdsontslag bouwen tijdens hun UGM-periode voor 50% pensioen op. In de middelloonregeling is deze opbouw hoger: het opbouwpercentage hoger (1,875% dit was 1,657%) en u bouwt over een groter deel van uw salaris pensioen op.

De ontslagdatum in het systeem is exclusief eventuele inverdientijd. Als een militair besluit zijn opgebouwde inverdientijd te benutten en bijv. op basis van het inverdienen een jaar eerder met UGM te gaan, dan is er in dat ene jaar 100% pensioenopbouw over zijn UGM-uitkering. Deze extra premie wordt betaald door Defensie. De opbouw tijdens de reguliere UGM-periode blijft 50%. Voor meer vragen over de inverdientijd en de nieuwe pensioenregeling kunt u terecht op de site van Defensie.

De pensioenpremie voor 2021 is op 27 november bekend gemaakt. De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen stijgt van 23,4% naar 23,8%. Uw werkgever betaalt 70% van de premie en u 30%. De pensioenopbouw blijft in 2021 gelijk. Meer informatie leest u hier. Bekijk alle premies in de premietabel.

De pensioenleeftijd is afhankelijk van uw keuze voor oude Diensteinderegeling (oDER) of de nieuwe Diensteinderegeling (nDER):

  • Valt u onder de oDER dan ziet u op MijnABP uw ouderdomspensioen vanaf 65 jaar.
  • Heeft u voor de nDER gekozen óf heeft u nog geen keuze gemaakt? Dan is de pensioenleeftijd de AOW-leeftijd (nu 67 jaar).

Uw werkgever geeft aan ABP door of u onder de oDER of de nDER valt.

Ja, MijnABP en uw pensioenoverzicht is in de huidige pensioenregeling al verwerkt. Vanaf 1 januari 2019 geldt de middelloonregeling voor militairen. Tot 1 januari 2019 is het pensioen gebaseerd op de eindloonregeling. Wat u tot 1 januari 2019 heeft opgebouwd kunt u zien op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) van 2019. U vindt dit in MijnABP.

ABP moet de pensioenen in 2021 mogelijk verlagen. Actuele informatie en de veelgestelde vragen over een mogelijke pensioenverlaging vindt u op deze pagina.

De pensioenpot is voor militairen nog niet beschikbaar.

Het verschil is de ingangsdatum van het ouderdomspensioen, na de UGM uitkeringsperiode:

  • In de oude Diensteinderegeling (oDER) blijft de pensioenleeftijd 65 jaar.
  • In de nieuwe Diensteinderegeling (nDER) is de pensioenleeftijd de AOW leeftijd. Dit betekent dat u langer moet werken, maar ook meer pensioen opbouwt.

Meer informatie over deze regelingen vindt u hier.

Informatie over het AOW-hiaat (AOW-gat) en de compensatie door Defensie vindt u hier.