U neemt deel aan de pensioenregeling voor militairen

U bouwt pensioen bij ons op. In dit onderdeel kunt u vinden waar u als deelnemer recht op heeft.
[cms: qa-q1]
Over welke situatie heeft u een vraag?
[cms: qa-q1a1]
[cms: qa-q1q1]
[cms: qa-q1a2]
[cms: qa-q1q2]
[cms: qa-q1a3]
[cms: qa-q1a4]
[cms: qa-q1a5]
[cms: qa-q1q3]
[cms: qa-q1q4]
[cms: qa-q1a6]
[cms: qa-q1a7]
[cms: qa-q1a1]
[par. Hoofdstuk 3.1]

Start van uw pensioenopbouw

Heeft u een nieuwe baan en gaat u werken als militair? Dan gaat u pensioen bij ons opbouwen, zie Pensioenopbouw ouderdomspensioen. Het Ministerie van Defensie meldt u aan bij ABP, u hoeft zelf niets te doen. U krijgt daarover van ons een brief.

[cms: qa-q1a2]
[par. Hoofdstuk 3.3]

U heeft kinderen jonger dan 25 jaar

Als u overlijdt, krijgen uw kinderen pensioen. Dit noemen we wezenpensioen. In MijnABP ziet u hoeveel wezenpensioen uw kinderen krijgen als u overlijdt.

[cms: qa-q1q1]
U heeft een partner
[cms: qa-q1q1a1]
[cms: qa-q1q1a2]
[cms: qa-q1q1a1]
[par. Hoofdstuk 3.2]

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Heeft u een partner? Om voor partnerpensioen in aanmerking te komen, gelden de onderstaande voorwaarden.

[cms: qa-q1q1a2]
[par. Hoofdstuk 3.2]

Wanneer eindigt voor ons uw partnerschap?

Uw partnerschap eindigt voor ons op de dag: 

 • dat u niet meer getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft. Een scheiding en het einde van geregistreerd partnerschap krijgen wij door van de gemeente. 
 • dat wij van u of uw (ex)partner een schriftelijk bericht ontvangen dat u niet meer samenwoont met de partner waarvan u heeft doorgegeven dat u met hem of haar samenwoont. Dit geldt als u samenwoont maar niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft; 
 • dat uw partner overlijdt; 
 • dat u of uw partner trouwt of een geregistreerd partnerschap krijgt met iemand anders; 
 • dat u of uw partner bij iemand anders als partner met een samenlevingscontract bij ons geregistreerd staat; 
 • dat u niet reageert op onze periodieke vraag om aan ons te bevestigen dat uw partnerschap aan de voorwaarden voldoet die ABP stelt. Dit vragen wij u als u heeft doorgegeven dat u samenwoont met een partner waarmee u niet bent getrouwd of geen geregistreerd partnerschap heeft. U krijgt van ons dan een termijn van 6 weken om schriftelijk te bevestigen dat u aan de voorwaarden voldoet. Reageert u niet binnen 6 weken? Dan herhalen wij dit verzoek. Uw partnerschap eindigt dan 6 weken nadat u het herhaalde verzoek heeft ontvangen en u hier niet binnen 6 weken op reageert.
[cms: qa-q1q2]
[par. Hoofdstuk 3.3]

U wordt ziek

Wordt u ziek? En werkt u op dat moment als militair? Dan krijgt u de eerste twee jaar salaris van het Ministerie van Defensie. Hoe hoog uw salaris in deze periode is, staat in het Inkomstenbesluit militairen. U en het Ministerie van Defensie betalen in deze periode samen de volledige pensioenpremie.

[cms: qa-q1q3]
Welke situatie geldt voor u?
[cms: qa-q1q3a1]
[cms: qa-q1q3a2]
[cms: qa-q1q3a3]
[cms: qa-q1q3a1]
[par. Hoofdstuk 3.8]

U krijgt ontslag

[cms: qa-q1q3a2]
[par. Hoofdstuk 3.8]

U neemt zelf ontslag

Wat gebeurt er met uw pensioen als u zelf ontslag neemt?

Neemt u zelf ontslag? En gaat u geen pensioen opbouwen bij een andere pensioenuitvoerder? Dan kunt u vrijwillig pensioen bij ons blijven opbouwen. Dit kan binnen de fiscale grenzen. De premie betaalt u dan wel helemaal zelf. Als u dat wilt, moet u dat binnen negen maanden na uw ontslag aan ons vragen.

U kunt maximaal drie jaar vrijwillig bij ons pensioen blijven opbouwen. We gaan daarbij uit van uw oude salaris. Bent u ondernemer en bent u verplicht om inkomstenbelasting te betalen? Dan mag u maximaal 10 jaar vrijwillig pensioen bij ons blijven opbouwen. Bijvoorbeeld als u ZZP’er bent.

[cms: qa-q1q3a3]
[par. Hoofdstuk 3.8]

U krijgt leeftijdsontslag

Wat gebeurt er met uw pensioenopbouw als u leeftijdsontslag krijgt?

Bent u vijf jaar jonger dan uw AOW-leeftijd? Dan krijgt u leeftijdsontslag en heeft u recht op een UGM-uitkering van het Ministerie van Defensie. Er zijn ook militairen die al op een jongere leeftijd recht hebben op een UGM-uitkering. Bijvoorbeeld als u onder de oude Diensteinderegeling valt of als u uw inverdientijd gebruikt om eerder met UGM te gaan. Wilt u meer weten over uw recht op UGM-uitkering? Neem dan contact op met het Ministerie van Defensie. Als u een UGM-uitkering ontvangt, dan loopt uw pensioenopbouw voor 50% door. U en het Ministerie van Defensie betalen de premie.

Let op! Heeft u als gevolg van operationele inzet inverdientijd opgebouwd vanaf 1 januari 2019? Dan geldt hiervoor een andere meetelwaarde. (zie het onderdeel Pensioenopbouw Ouderdomspensioen)

In de tabel hieronder hebben we op een rij gezet wat er met uw pensioenpremie gebeurt als u leeftijdsontslag krijgt.


Wat gebeurt er? Wie betaalt de pensioenpremie? Hoeveel pensioenpremie moet er betaald worden?
U krijgt leeftijdsontslag en een UGM-uitkering
U en het Ministerie van Defensie betalen de premie.
50%
U gaat (eerder) met leeftijdsontslag en u zet uw inverdientijd opgebouwd vanaf 1 januari 2019 in. 
U en het Ministerie van Defensie betalen de premie. Het Ministerie van Defensie betaalt de premie voor de extra opbouw. Als uw inverdientijd volledig is opgebruikt, geldt weer de normale opbouw en premieverdeling. Het Ministerie van Defensie informeert u hierover. 
100%
U gaat eerder met leeftijdsontslag en u zet uw inverdientijd vóór 1 januari 2019 in.  
U en het Ministerie van Defensie betalen de premie.
50%
[cms: qa-q1a3]
[par. Hoofdstuk 3.5]

U gaat uit elkaar

Gaat u uit elkaar? Dan heeft dit de volgende gevolgen voor uw pensioen.

U gaat uit elkaar
U bent getrouwd of heeft een geregistreerd partnerschap Uw ex-partner heeft recht op:
 • een gedeelte van uw ouderdomspensioen;
 • partnerpensioen.
U woont samen met een samenlevingscontract en u heeft dat aan ons doorgegeven

Uw ex-partner:

 • heeft geen recht op een gedeelte van uw ouderdomspensioen;
 • heeft wel recht op partnerpensioen.
Bekijk wat dit betekent voor:

[cms: qa-q1a4]
[par. Hoofdstuk 3.6]

U krijgt meer of minder salaris

 • We gaan voor uw pensioenopbouw uit van uw pensioengevend inkomen per 1 januari of van het moment dat u in dienst trad. Een tussentijdse salarisverhoging of -verlaging telt mee voor het volgende jaar. 
 • Als uw salaris hoger of lager wordt door een andere deeltijdfactor houden we daar rekening mee vanaf de datum van die wijziging. 
 • Krijgt u een andere functie en daardoor ook een lager salaris? Is dit gebaseerd op een collectieve arbeidsovereenkomst of een andere collectieve regeling van arbeidsvoorwaarden? En gebeurt dit binnen 10 jaar voordat u de AOW-leeftijd bereikt? Dan berekenen we uw pensioenopbouw met uw oude pensioengevend inkomen. En niet met uw nieuwe, lagere salaris. Wijzigt dit pensioengevend inkomen door een wijziging van de salarissen in uw sector? Dan geeft uw werkgever dit aan ons door.
 • De verlaging van uw salaris als gevolg van het tijdelijk verkorten van uw arbeidsduur heeft geen gevolgen voor uw pensioenopbouw. Dat geldt ook voor de verhoging van uw salaris bij een tijdelijke verlenging van uw arbeidsduur. Of en voor welk percentage inkomensbestanddelen pensioengevend zijn, vindt u in bijlage 4.
[cms: qa-q1a5]
[par. Hoofdstuk 3.7]

U heeft verlof

 • Wij maken geen verschil tussen betaald of onbetaald verlof. Voor uw pensioenopbouw verandert er niets voor zover dit is toegestaan binnen de Wet op de loonbelasting. In uw arbeidsrelatie kunnen wel andere afspraken over het onbetaald verlof en over de verdeling van de premie tussen u en uw werkgever staan. 
 • Bouwt u tijdens uw onbetaald verlof bij een andere werkgever pensioen op? Of geniet u politiek verlof? En is de totale pensioenopbouw hoger dan de fiscaal toegestane opbouw. We beperken uw pensioenopbouw bij ABP dan tot de fiscaal toegestane opbouw. Verdere regels hierover vindt u op onze website.
[cms: qa-q1a6]
[par. Hoofdstuk 3.10]

U stopt met pensioen opbouwen bij ABP

In de volgende situaties stopt u met pensioen opbouwen bij ABP: 

 • U stopt met werken als militair en u heeft na uw ontslag geen recht meer op een 
  • UGM, ontslag- of werkloosheidsuitkering, of een; 
  • arbeidsongeschiktheidspensioen. 
 • U stopt met vrijwillig pensioen opbouwen bij ABP.

[cms: qa-q1a7]
[par. Hoofdstuk 3.11]

Uw keuzes als u met pensioen gaat

Welke keuzes kunt u maken als u met pensioen gaat?

U kunt vanaf uw 60e een aantal keuzes maken: 

[cms: qa-q1q4]
Wat gebeurt er in de volgende situaties?
[cms: qa-q1q4a1]
[cms: qa-q1q4a2]
[cms: qa-q1q4a3]
[cms: qa-q1q4a1]
[par. Hoofdstuk 3.9]

U overlijdt

Als u overlijdt, krijgen uw partner en uw kinderen pensioen:
 • Uw partner krijgt partnerpensioen. 
 • Uw kinderen krijgen wezenpensioen.

[cms: qa-q1q4a2]
[par. Hoofdstuk 3.9]

Uw partner of ex-partner overlijdt

[cms: qa-q1q4a3]
[par. Hoofdstuk 3.9]

Uw kind overlijdt

Wat gebeurt er met uw pensioen als uw kind overlijdt?
Als uw kind overlijdt, dan verandert er aan uw pensioen bij ons niets. Heeft u nog meer kinderen, dan krijgen zij wezenpensioen als u overlijdt. U leest bij het onderdeel U heeft kinderen welke kinderen
wezenpensioen kunnen krijgen.

Hoeveel wezenpensioen krijgen uw kinderen?
De hoogte van het wezenpensioen vindt u in MijnABP. Hoe we dat berekenen vindt u bij Partnerpensioen en wezenpensioen.