Sectorale regelingen Politie

Wat houdt deze regeling in?

Deze regeling, hier verder ‘inkoop max politie’ genoemd, houdt een verhoging van het ouderdomspensioen in voor werknemers binnen de sector politie die daar volgens het Akkoord Arbeidsvoorwaarden Politie 2005-2007 per 31 december 2007 recht op hebben gekregen. En voldoen aan de hieronder opgenomen voorwaarden.
De inkoop max politie is mogelijk over dienstjaren voor 2006 waarin uw pensioenopbouw lager is geweest dan fiscaal maximaal is toegestaan.

Wanneer komt u in aanmerking voor inkoop max politie?

U komt hiervoor in aanmerking als:

 • u op 31 december 2005 en 1 januari 2006 werknemer was in de sector politie; en 
 • u tot 1 januari 2023 zonder onderbreking werknemer blijft in de sector politie, of tot u voor die datum (gedeeltelijk) met pensioen gaat.
Met werknemer in de sector politie wordt bedoeld de werknemer die op grond van het Akkoord Arbeidsvoorwaarden Politie 2005-2007 in aanmerking komt voor inkoop max politie.

Wanneer is sprake van een onderbreking?

 • Als er meer dan 2 maanden zitten tussen het moment van ontslag en het weer werknemer worden in de sector politie;
 • Als er meer dan 18 maanden zitten tussen het moment waarop u recht krijgt op een wachtgeld- of WW uitkering en weer werknemer wordt in de sector politie;
 • Als er meer dan 5 jaar zitten tussen het moment van ontslag in verband met arbeidsongeschiktheid en het weer werknemer worden in de sector politie.

Let op: met ingang van 1 januari 2023 eindigt de regeling voor inkoop max politie. 

Bent u op 31 december 2022 geen werknemer meer in de sector politie en wordt u op of na 1 januari 2023 weer werknemer in de sector politie? Dan is altijd sprake van een onderbreking en komt u niet meer in aanmerking voor inkoop max politie.

Wanneer wordt inkoop max politie onderdeel van mijn opgebouwde ouderdomspensioen?

Uw inkoop max politie rekenen wij bij uw ouderdomspensioen op het moment dat uw inkoop max politie onvoorwaardelijk wordt. 

 • Uw inkoop max politie wordt over de periode van 1 januari 2018 tot 30 december 2022 elk jaar voor 1/5-deel onvoorwaardelijk.
 • Uw inkoop max politie wordt uiterlijk op 30 december 2022 onvoorwaardelijk.
  - Bereikt u voor die datum de leeftijd van 62 jaar? Dan wordt uw inkoop max politie op dat moment onvoorwaardelijk.
  - Gaat u voor de leeftijd van 62 jaar met ouderdomspensioen? Dan wordt uw inkoop max politie op de dag voordat uw ouderdomspensioen ingaat onvoorwaardelijk. Gaat u gedeeltelijk met pensioen? Dan wordt uw inkoop max politie naar rato onvoorwaardelijk. Voor het deel waarvoor u nog niet met pensioen gaat, geldt dat uw inkoop max politie steeds voor 1/5-deel per jaar onvoorwaardelijk wordt.

Hoe hoog is uw inkoop max politie?

De hoogte van uw inkoop max politie hebben we op 31 december 2005 vastgesteld. Hierbij zijn wij uitgegaan van een pensioenrekenleeftijd van 65 jaar. 

Over de periode tot 1 januari 2004:
We rekenen met:

 • het pensioengevend inkomen op 1 januari 2006;
 • een opbouwpercentage van 1,9%;
 • een franchise van € 10.400.

Over de periode van 1 januari 2004 tot 1 januari 2006:

 • Over het jaar 2004 wordt uw ouderdomspensioen berekend op basis van: uw pensioengevend inkomen op 1 januari 2004, en onderstaande opbouwpercentages en franchises.
 • Over het jaar 2005 wordt uw ouderdomspensioen berekend op basis van: uw pensioengevend inkomen op 1 januari 2005 en onderstaande opbouwpercentages en franchises.

2004 2005
Pensioengevend inkomen Op 1-1-2004 Op 1-1-2005
Opbouwpercentage 2,05% 2,05%
Franchise € 9.400 € 9.400

Het voorwaardelijk pensioen verminderen we met:

 • Opgebouwd ouderdomspensioen;
 • Opgebouwd flexibel pensioen dat is omgezet in ouderdomspensioen; en
 • Voorwaardelijk pensioen dat op 31 december 2005 is bepaald (overgangsbepaling A3).

Wordt inkoop max politie geïndexeerd?

Inkoop max politie wordt geïndexeerd volgens hoofdstuk 7.6 van het pensioenreglement.