Regeling voorwaardelijk pensioen

Wat houdt deze regeling in?

Vanaf 2006 kunnen werknemers geboren vanaf 1950 niet meer met FPU. Onder voorwaarden hebben werknemers op 31 december 2007 recht gekregen op voorwaardelijk pensioen. Die voorwaarden leest u hieronder. Het voorwaardelijk pensioen wordt berekend over de periode tot 2006. Over deze dienstjaren heeft minder pensioenopbouw plaatsgevonden dan mogelijk was volgens de fiscale regelgeving.

Wanneer komt u in aanmerking voor dit voorwaardelijk pensioen?

U komt hiervoor in aanmerking als: 

 • u bent geboren op of na 1 januari 1950, en
 • u was op 31 december 2005 en 1 januari 2006 werknemer bij een ABP-werkgever, en; 
 • u blijft tot 1 januari 2023 zonder onderbreking werknemer, of tot u voor die datum (gedeeltelijk) met pensioen gaat.

Wanneer is sprake van een onderbreking?

 • Als er meer dan 2 maanden zitten tussen het moment van ontslag en het weer werknemer worden bij een ABP-werkgever;
 • Als er meer dan 18 maanden zitten tussen het moment waarop het recht ontstaat op een wachtgeld- of WW uitkering en het weer werknemer worden bij een ABP-werkgever;
 • Als er meer dan 5 jaar zitten tussen het moment van ontslag in verband met arbeidsongeschiktheid en het weer werknemer worden bij een ABP-werkgever.

Let op: met ingang van 1 januari 2023 eindigt de regeling voor voorwaardelijk pensioen.

Bent u op 31 december 2022 geen werknemer meer bij een ABP-werkgever en wordt u op of na 1 januari 2023 weer werknemer bij een ABP-werkgever? Dan is altijd sprake van een onderbreking en komt u niet meer in aanmerking voor voorwaardelijk pensioen.

Wanneer wordt het voorwaardelijk pensioen onderdeel van mijn opgebouwde ouderdomspensioen?

Uw voorwaardelijk pensioen rekenen wij bij uw ouderdomspensioen op het moment dat uw voorwaardelijk pensioen onvoorwaardelijk wordt. Dat is op 30 december 2022, of eerder als u vóór die datum met pensioen gaat. Gaat u vóór 30 december 2022 gedeeltelijk met pensioen? Dan wordt alleen het gedeelte waarvoor u met pensioen gaat, onvoorwaardelijk op de dag voordat uw ouderdomspensioen ingaat. Als de deelname aan de pensioenregeling van ABP na de gedeeltelijke ingang van uw pensioen volledig is gestopt, wordt het volledige voorwaardelijke pensioen onvoorwaardelijk. 

Komt u vóór 1 januari 2023 te overlijden en bouwt u nog pensioen op bij ABP? 
Dan telt het voorwaardelijk pensioen niet mee voor het partnerpensioen als u overlijdt voor uw 65e. Overlijdt u op of na uw 65e? En heeft u op dat moment nog dezelfde arbeidsrelatie als voor uw 65e? Dan wordt uw partnerpensioen berekend op basis van het ouderdomspensioen inclusief het voorwaardelijk pensioen.

Hoe hoog is uw voorwaardelijk pensioen?

 • De hoogte van uw voorwaardelijk pensioen hebben we op 31 december 2005 bepaald.
 • Per 1 mei 2015 is de hoogte van uw voorwaardelijk pensioen aangepast.
 • Tot 2 mei 2015 zijn we uitgegaan van een pensioenrekenleeftijd van 65 jaar. Van 2 mei 2015 tot 1 januari 2018 van 67 jaar. En vanaf 1 januari 2018 van 68 jaar. 
 • Stijgt de levensverwachting en wordt de pensioenrekenleeftijd daarop aangepast? Dan geldt die leeftijd ook voor uw voorwaardelijk pensioen.
 • De hoogte van uw voorwaardelijk pensioen is afhankelijk van uw dienstjaren voor 2006.
 • Het maximale pensioengevend inkomen is € 160.000.

Hoe nemen we uw dienstjaren mee in de berekening? 

 • U was op 1 april 1997 deelnemer? En u had op dat moment zicht op 30, 35 of 40 jaar opbouw volgens het FPU-reglement zoals dat gold per 31 december 2005? Dan geldt het volgende: 
  - voor de periode tot 1 april 1997, geldt de diensttijd uit artikel 4 van het oude FPU reglement; 
  - voor de periode vanaf 1 april 1997, geldt de diensttijd uit artikel 5a van het oude FPU reglement.

Hoe berekenen we uw voorwaardelijk pensioen?

Uw voorwaardelijk pensioen berekenen we als volgt: 

Over de periode tot 1 januari 2004: We rekenen met: 

 • het pensioengevend inkomen op 1 januari 2004;
 • een opbouwpercentage van 1,9%; en
 • een franchise van € 11.287.

Over de periode van 1 januari 2004 tot 1 januari 2006: 

 • Over het jaar 2004 wordt uw ouderdomspensioen berekend op basis van: uw pensioengevend inkomen op 1 januari 2004, en onderstaande opbouwpercentages en franchises. 
 • Over het jaar 2005 wordt uw ouderdomspensioen berekend op basis van: uw pensioengevend inkomen op 1 januari 2005 en onderstaande opbouwpercentages en franchises.
Geboortedatum Opbouwpercentage Franchise
Vóór 1-1-1954 1,90% € 11.000
Vanaf 1-1-1954 tot 1-1-1964 1,95% € 10.300
Vanaf 1-1-1964 2,05% € 9.400


De berekende in te kopen aanspraken op voorwaardelijk pensioen verminderen we met:

 • Opgebouwd ouderdomspensioen.
 • Opgebouwd flexibel pensioen dat op basis van een ruilvoet van 0,225 is omgezet in ouderdomspensioen.
 • 2,7% van het voorwaardelijk pensioen na 1 mei 2015.

Wordt het voorwaardelijk pensioen geïndexeerd?

Het voorwaardelijk pensioen wordt geïndexeerd volgens hoofdstuk 7.6 van het pensioenreglement.
Hulp nodig?