Maakt u langer dan één jaar gebruik van levensloopverlof?

Uw pensioenopbouw stopt nadat u één jaar gebruik heeft gemaakt van levensloopverlof. Uw werkgever betaalt na dat jaar alleen nog premie voor inkoop van voorwaardelijk pensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen aan ABP.

In twee situaties gaat de pensioenopbouw en de premieplicht ook na één jaar levensloopverlof nog door. Dat is het geval als u werkt in een sector waarin: 


1. andere afspraken zijn gemaakt over de periode waarover pensioenopbouw tijdens levensloopverlof plaatsvindt; of 

2. u uitzicht had op functioneel leeftijdsontslag en die regeling is vervangen door een sectorale levensloopregeling en het einde van uw levensloopverlof direct aansluit op de ingang van uw ouderdomspensioen.

Hulp nodig?