Pensioen 1-2-3: laag 1

Beste heer, mevrouw,

Welkom bij ABP! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op mijnpensioenoverzicht.nl en op uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht.

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. Dit is laag 1. Hierin leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. Wilt u meer weten? In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen uit laag 1. In laag 3 vindt u juridische en beleidsmatige informatie van het ABP.
Ouderdomspensioen
Gaat u met pensioen? Dan krijgt u vanaf uw AOW-leeftijd ouderdomspensioen. Voor sommigen is de pensioenleeftijd 65 jaar.
Lees meer over uw pensioen
Nabestaandenpensioen
Komt u voor uw 65ste te overlijden? Uw partner krijgt dan nabestaandenpensioen wanneer u nog steeds werkt bij een werkgever die bij ABP is aangesloten.
Lees meer over nabestaandenpensioen voor uw partner
Nabestaandenpensioen
Komt u te overlijden op uw 65ste of daarna? Uw partner krijgt dan nabestaandenpensioen.
Lees meer over nabestaandenpensioen voor uw partner
Nabestaandenpensioen voor kinderen

Komt u te overlijden? Dan krijgen uw kinderen nabestaandenpensioen.
Lees meer over nabestaandenpensioen voor uw kinderen

Arbeidsongeschiktheidspensioen
Wordt u arbeidsongeschikt? Dan loopt uw pensioenopbouw gedeeltelijk door. U betaalt dan zelf geen premie meer.
Lees meer over arbeidsongeschiktheidspensioen
Reglement
Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt?
Bekijk het pensioenreglement voor militairen.
Geen nabestaandenpensioen
Werkt u niet meer voor een werkgever die bij ABP is aangesloten en overlijdt u voor uw 65ste? Dan krijgt uw partner geen nabestaandenpensioen van ons.
Lees meer over de gevolgen voor het nabestaandenpensioen
Drie pijlers
U bouwt op drie manieren pensioen op:
A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid. Op svb.nl leest u meer over de AOW.
B. Pensioen bij het ABP. U bouwt dit pensioen op via uw werkgever. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
C. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.
Lees meer over hoe u pensioen opbouwt
Eindloon

Tot en met 2018

Tot en met 2018 bouwt u ieder jaar een stukje van uw pensioen op. Het pensioen dat u zo opbouwt, is gebaseerd op het salaris dat u aan het eind van 2018 verdient. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zolang u leeft. Dit heet eindloonregeling.
Middelloon

Vanaf 2019

Er is een nieuwe pensioenregeling voor militairen: de Defensiespecifieke pensioenregeling op basis van middelloon. Deze gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2019. In een middelloonregeling bouwt u ieder jaar een stukje van uw pensioen op. Het pensioen dat u zo opbouwt, is een optelsom van al die stukjes. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zolang u leeft.
Opbouw
U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat doet u niet over uw hele brutoloon, omdat u later ook nog AOW van de overheid krijgt. Het bedrag waarover u geen pensioen opbouwt, heet 'franchise'.
In 2020 bouwt u over het brutosalaris min de franchise van € 12.800, 1,788% aan ouderdomspensioen op. Is uw salaris € 42.972 of meer, dan bouwt u 1,875% op en de franchise is dan € 14.200.
 
Lees meer over het opbouwpercentage en de franchise
Premie
U betaalt elke maand premie voor uw pensioen. Uw werkgever doet dat ook. Bij ABP betaalt u maximaal 30% van de premie en de rest betaalt uw werkgever. Vraag bij uw werkgever na hoeveel hij betaalt. De premie die u zelf betaalt, vindt u terug op uw loonstrook.
Lees meer over uw pensioenpremie
Waardeoverdracht
Verandert u van baan? Dan kunt u uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar ABP.
Lees meer over waardeoverdracht
Extra pensioen
Wilt u extra pensioen opbouwen?
Lees meer over extra pensioen opbouwen
Nettopensioenregeling
U bouwt pensioen op over het salaris tot € 110.111. Verdient u meer, dan kunt u ervoor kiezen mee te doen aan de nettopensioenregeling.
Lees meer over de nettopensioenregeling
Extra nabestaandenpensioen
Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor extra nabestaandenpensioen voor uw partner? Dat kan op moment van pensionering of op moment van beëindiging van uw deelname.
Lees meer over het ruilen van ouderdomspensioen
Extra ouderdomspensioen
Wilt u het nabestaandenpensioen voor uw partner, of een deel daarvan, ruilen voor extra ouderdomspensioen voor uzelf? Dat kan op moment van pensionering.
Lees meer over het ruilen van nabestaandenpensioen
Risico
De hoogte van uw pensioen staat niet vast.
Het is mogelijk dat uw pensioen niet met de prijzen meegroeit. De volgende factoren spelen daarbij onder meer een rol:
  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. Pensioen moet daardoor langer worden uitbetaald.
  • Een lage rente maakt pensioen duurder. ABP heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
  • De resultaten van beleggingen kunnen tegenvallen.
  • Lees meer over de financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad van ABP.

Lees meer over de risico's

Welvaartsvast

ABP probeert ieder jaar de pensioenen te verhogen. Dit heet indexatie. Per jaar beoordeelt ABP of de pensioenen worden verhoogd. Indexatie is alleen mogelijk als de financiële positie van het fonds en de regels dit toelaten. ABP kan jaarlijks besluiten om de pensioenen volledig, gedeeltelijk of niet te verhogen. ABP betaalt verhogingen van de pensioenen deels uit beleggingsrendement en deels uit pensioenpremies. U heeft door eventuele eerdere verhogingen en de verwachtingen voor de komende jaren niet meteen recht op verhogingen in de toekomst.

Ook de deelnemers in de eindloonregeling leverden, bij geen of een beperkte indexatie een bijdrage aan het herstel van de financiële positie van het pensioenfonds. Dit kan betekenen dat de pensioenaanspraken worden gecorrigeerd voor ieder jaar dat sprake is van geen of beperkte indexatie. Voor deze jaren wordt een 'beperkingsbedrag' vastgesteld. De 'beperkingsbedragen' worden in mindering gebracht op de pensioenaanspraken. Deze indexatiebeperking is komen te vervallen en voor het laatst toegepast op 1 januari 2018. Vanaf 1 januari 2019 geldt het indexatiebesluit van ABP voor alle deelnemers.

Besluit ABP om volledig te indexeren? Dan kan het ook besluiten om indexaties, die in het verleden niet of niet volledig zijn toegekend, alsnog toe te kennen. In dat geval worden de beperkingsbedragen op het pensioen weer ongedaan gemaakt. Vanaf 2018 wordt de indexatieambitie van uw pensioenregeling gebaseerd op de stijging van de prijzen en niet meer op de stijging van de lonen. Deze wijziging werd voor het eerst toegepast bij het indexatiebesluit per 1 januari 2019.

Lees meer over een waardevast pensioen

Tekort

Als er een tekort is, worden − indien nodig − één of meer van deze maatregelen genomen:

  • Uw pensioen groeit niet mee met de stijging van de prijzen.
  • Uw premie gaat omhoog.
  • Uw pensioen gaat omlaag. We doen dit alleen in het uiterste geval. In 2015, 2014, 2012 en 2011 verlaagden wij de pensioenen niet. In 2013 verlaagden wij de pensioenen met 0,5%. Deze verlaging is in 2014 ongedaan gemaakt.

Lees meer over de gevolgen van een tekort

Kosten

ABP maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:

  • Kosten voor de administratie.
  • Kosten om het vermogen te beheren.

Lees meer over kosten

Waardeoverdracht

Als u van baan verandert. U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.
Lees meer over het veranderen van pensioenuitvoerder

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Als u helemaal of gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt.
Lees meer over arbeidsongeschikt worden

Samenwonen of trouwen

Als u gaat samenwonen, als u gaat trouwen of als u een geregistreerd partnerschap aangaat.
Lees meer over samenwonen en trouwen

Scheiden

Als u het samenwonen beëindigt. Of als u gaat scheiden of u geregistreerd partnerschap beëindigt.
Lees meer over het beëindigen van uw relatie

Buitenland

Als u naar het buitenland verhuist.
Lees meer over verhuizen naar het buitenland

Werkloos
Mijnpensioenoverzicht
Bekijk in elk geval één keer per jaar hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd op mijnpensioenoverzicht.nl.
Lees meer over mijnpensioenoverzicht.nl
De keuzes die u kunt maken
Als u gebruik wilt maken van een keuzemogelijkheid.
Lees meer over wat de keuzemogelijkheden betekenen voor uw pensioen
Vragen
Heeft u vragen of maakt u gebruik van de actie- en/of keuzemomenten, neem contact met ons op via het contactformulier.
Of neem op een andere manier contact met ons op