Anw-compensatie vervalt

De Anw-compensatie van ABP vervalt in 2018. De huidige Anw-compensatie loopt nog door tot 1 mei. Dit betekent dat als u ná 30 april 2018 overlijdt, uw partner niet meer in aanmerking komt voor Anw-compensatie. Deze wijziging geldt niet voor nabestaanden die momenteel Anw-compensatie ontvangen. Zij blijven hun uitkering ontvangen volgens de oude voorwaarden.

Er is een uitzondering voor mensen die voor 1 mei 2018 ongeneeslijk ziek zijn en zich daardoor voor 1 mei 2018 niet kunnen verzekeren. Ook zijn er door ABP bepaalde uitzonderingsituaties voor mensen die zich om een andere reden niet voor 1 mei 2018 kunnen verzekeren.

Als u overlijdt, krijgen uw partner en kinderen mogelijk een uitkering van de overheid. Dat is geregeld via de Algemene nabestaandenwet (Anw). 

Ontvangt uw partner nog geen AOW? En ontvangt uw partner geen of maar een gedeeltelijke Anw-uitkering van de overheid? Dan vult ABP tot 1 mei 2018 het nabestaandenpensioen voor uw partner in sommige situaties aan. We noemen dat Anw-compensatie.

Voor mensen die vóór 1 mei 2018 ongeneeslijk ziek zijn en zich daardoor voor 1 mei 2018 niet aanvullend kunnen verzekeren, geldt een uitzondering. Ook zijn er door ABP bepaalde uitzonderingssituaties. Deze gelden voor mensen die zich om een andere reden niet voor 1 mei 2018 kunnen verzekeren én die niet in aanmerking komen voor een collectieve verzekering van de werkgever. U moet dit wel kunnen aantonen. In dat geval kan voor uw partner het recht op Anw-compensatie blijven bestaan volgens de oude voorwaarden.

Let op! De looptijd van deze uitzonderingsregeling is beperkt tot 1 mei 2023. Dit betekent dat uw partner alleen recht kan hebben op Anw-compensatie als u overlijdt voor 1 mei 2023.

Ik kan wel in aanmerking komen voor Anw-compensatie na 1 mei 2018 Ik kom niet in aanmerking voor Anw-compensatie na 1 mei 2018
Ik kan zelf voor 1 mei 2018 een verzekering afsluiten bij een verzekeraar.
X
Ik ben voor 1 mei 2018 ongeneeslijk ziek en daardoor voor 1 mei 2018 niet verzekerbaar. X

Mijn werkgever biedt uiterlijk op 1 mei 2018 een collectieve verzekering aan (behalve als u ongeneeslijk ziek bent voor 1 mei 2018).
X
Mijn verzekeraar heeft mij voor 1 mei 2018 afgewezen op basis van bijvoorbeeld mijn leeftijd of arbeidsongeschiktheid (behalve als u uiterlijk op 1 mei 2018 verzekerbaar bent via een collectieve verzekering van uw werkgever). X

Mijn verzekeraar geeft voor 1 mei 2018 aan dat ik minimaal 2x de basispremie* moet betalen (behalve als u uiterlijk op 1 mei 2018 verzekerbaar bent via een collectieve verzekering van uw werkgever). X


*De basispremie is de premie (dus zonder een eventuele premieopslag) die de verzekeraar vraagt voor hun verzekering.

Bent u voor 1 mei 2018 ongeneeslijk ziek en kunt u zich daardoor niet aanvullend verzekeren? Of kunt u zich vanwege de andere uitzonderingssituaties voor 1 mei 2018 niet verzekeren én biedt uw werkgever uiterlijk op 1 mei 2018 geen collectieve verzekering? Dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen

Wij sturen u dan een beoordelingsformulier. Als u het beoordelingsformulier invult en terugstuurt dan stellen we vervolgens vast of uw partner alsnog in aanmerking kan komen voor Anw-compensatie. ABP vraagt bewijsstukken op van de afwijzing van uw verzekeraar.

U kunt het beoordelingsformulier zelf invullen, of dat door uw partner laten doen uit uw naam. Wij beoordelen het formulier na ontvangst. U kunt het formulier nu al naar ons terugsturen, maar dat hoeft niet. Uw partner kan het ook na uw overlijden nog toesturen. Indien voor u een uitzonderingssituatie van toepassing is moet u dit wel kunnen aantonen. Daarom is het belangrijk dat de verzekeraar de afwijzing of de 'minimaal 2x de basispremie' voor 1 mei 2018 bevestigt. ABP vraagt hier bewijsstukken van op.

Let op! In de volgende situaties moet u de afwijzing van de verzekeringsmaatschappij al meesturen bij het beoordelingsformulier. Dit is van toepassing als:

  • u zich niet kunt verzekeren omdat u bijvoorbeeld arbeidsongeschikt bent of vanwege uw leeftijd.
  • u minimaal 2x de basispremie moet betalen.

In beide situaties moet u bovendien een verklaring van uw werkgever overhandigen dat u zich niet via een collectieve verzekering van uw werkgever kunt verzekeren.

U of uw partner ontvangt binnen enkele weken een bevestiging. Daarin staat of u onder de uitzonderingsregeling valt.

Valt u onder de uitzonderingsregeling? Dan wordt voor of na uw overlijden bepaald of wordt voldaan aan de oude voorwaarden voor Anw-compensatie. Is dat zo, dan ontvangt uw partner Anw-compensatie als aanvulling op het nabestaandenpensioen.

Voor het toekennen van Anw-compensatie gelden de oude voorwaarden:

  • Uw partner heeft geen recht of gedeeltelijk recht op een Anw-uitkering van de overheid.
  • Uw partner is jonger dan de AOW-leeftijd.
  • U bouwt op het moment van overlijden nog pensioen op bij ABP of ontvangt pensioen van ABP.
  • Als uw partner jonger is dan 40, ontvangt hij of zij maximaal een jaar Anw-compensatie.

Als het nodig is, kunt u zelf iets regelen voor uw partner als aanvulling op het nabestaandenpensioen. Bijvoorbeeld het afsluiten van een nabestaandenverzekering bij een verzekeraar.

Een aantal werkgevers is nog in gesprek over de mogelijkheden voor een (semi-)collectieve oplossing. U kunt bij uw werkgever navragen of dit ook voor u geldt.

Uw nabestaandenpensioen

Bouwt u nog pensioen op in de middelloonregeling? Dan bouwt u vanaf 1 januari 2018 meer nabestaandenpensioen op.

Vanaf 1 mei 2018 is er geen recht meer op Anw-compensatie. Naast deze Anw-compensatie kent de ABP-regeling een aanvulling op het nabestaandenpensioen als er geen recht is op Anw van de SVB. Uw (ex-)partner komt in aanmerking voor deze aanvulling als u voor 1996 pensioen opbouwde bij ABP.

Lees meer in ons nieuwsbericht 'Recht op aanvulling nabestaandenpensioen' (16-02-2018)

De Anw-compensatie bij ABP ontstond toen de overheid de Algemene Weduwen– en wezenwet verving door de Algemene Nabestaandenwet. Deze wetswijziging kwam onder andere door veranderende maatschappelijke en politieke opvattingen over de rol en verantwoordelijkheid van partners. 

Door de nieuwe voorwaarden van de wet kwamen er minder mensen in aanmerking voor een uitkering van de overheid. Met de Anw-compensatie 'repareerde' ABP dat gedeeltelijk.

Lang niet alle pensioenfondsen deden dat op deze manier. Vaak is er sprake van een vrijwillige verzekering naast het pensioen. Nu de Anw-compensatie wordt beëindigd, wil ABP daar uiteraard zorgvuldig mee omgaan. Daarom hebben alle ABP-deelnemers met een partner jonger dan de AOW-leeftijd hierover eind 2017 een (nieuws)brief van ons ontvangen.