Veelgestelde vragen

Waarom is er een verantwoordingsorgaan?

Om uw stem over uw pensioen te laten horen. Het verantwoordingsorgaan is namelijk een medezeggenschapsraad die de belangen van 2,8 miljoen mensen bij ABP vertegenwoordigt. Elke vier jaar zijn er verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan. U kunt dan uw stem uitbrengen op een van de leden en zo heeft u dus inspraak op uw eigen pensioen.

Wat zijn de taken en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan?

Adviesorgaan van het bestuur
Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop dit is uitgevoerd. Het verantwoordingsorgaan beoordeelt of het bestuur verantwoord en transparant heeft gehandeld. Deze conclusie leest u terug in het jaarverslag (pag. 66). Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur daarnaast over beleid en de gevolgen daarvan voor deelnemers. Gevraagd én ongevraagd. Bijvoorbeeld over de premie die u betaalt en over de indexatie van uw pensioen, de communicatie van ABP naar alle deelnemers en alle werkgevers. Ze kijken mee of de communicatie helder en begrijpelijk is. Ook kijken ze naar de beleggingen. Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur hierover en vraagt inzicht over de beleggingen die ABP doet.

Voordragen leden bestuur en raad van toezicht
Als er een vacature is bij de raad van toezicht, doet het verantwoordingsorgaan een bindende voordracht voor een nieuw lid. Als er een vacature is voor een van de drie bestuursleden die de gepensioneerden in het bestuur vertegenwoordigen, dan zijn het de leden die namens de gepensioneerden in het verantwoordingsorgaan zitten, die een bindende voordracht doen. De overige bestuursleden worden op voordracht van de vakcentrales en werkgeversorganisaties benoemd.

Ontvangen de leden van het verantwoordingorgaan een vergoeding?

De leden van het verantwoordingsorgaan ontvangen vacatiegeld. Dit is een vergoeding voor het vervullen van hun functie.

 • € 316 per vergadering (overlegvergadering met bestuur en vergadering in eigen kring)
 • € 158 per commissievergadering (Commissie Algemeen, Commissie Beleggingen, Commissie Communicatie, Commissie Financiën)

Wie zijn de huidige leden van het verantwoordingsorgaan?

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 48 leden. Daarvan vertegenwoordigen 19 mensen de werknemers, 13 de pensioengerechtigden en 16 de werkgevers. Bekijk de huidige ledenlijst. De 48 leden zijn verdeeld over een aantal fracties die allemaal hun eigen visie en ambities hebben. De vijf fracties tot en met juni 2018 zijn:

 • CCOOP
 • CMHF/AC/FOG-ABP
 • ACOP
 • LvOP
 • Werkgeversfractie

Wat heeft het verantwoordingsorgaan tot nu toe gedaan?

De 48 mensen die het verantwoordingsorgaan vormen zijn verdeeld over vier commissies: de Commissie Financiën, Communicatie, Beleggingen en Algemeen. Deze groepen zijn gespecialiseerd in hun vakgebied. Ze bereiden de vergaderingen met het bestuur voor. Wat hebben de commissies de afgelopen jaren o.a. gedaan?

 • Commissie Financiën
  Ze toetst alle cijfermatige beleidsstukken zoals de jaarrekening en bereidt het advies aan het bestuur voor over de hoogte van uw pensioenpremie.
 • Commissie Communicatie
  Ze denkt mee over de communicatie naar werknemers en werkgevers en geeft uw signalen door over onduidelijke communicatie van ABP door aan de bestuursleden.
 • Commissie Beleggingen
  Ze bereidt het advies voor over duurzaam en verantwoord beleggen en denkt mee over het strategische beleggingsplan voor de komende jaren.
 • Commissie Algemeen
  Ze buigt zich over alles wat te maken heeft met de besturing van ABP en over hoe de medezeggenschap is geregeld.

Waarom komt er een nieuw verantwoordingsorgaan?

De leden namens deelnemers en pensioengerechtigden zijn in 2014 gekozen voor een periode van vier jaar. Vanaf 1 juli 2018 start een nieuw verantwoordingsorgaan. U bepaalt mee wie namens werknemers en pensioengerechtigden meepraat over uw pensioen. Daarom zijn er in april 2018 verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan.

De vertegenwoordigers namens de werkgevers worden telkens voor een periode van vier jaar benoemd door het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) en de Werkgeversvereniging Energie- en Nutsbedrijven (WENb).

Worden mensen die in het verleden pensioen hebben opgebouwd bij ABP in het verantwoordingsorgaan vertegenwoordigd?

Als u in het verleden pensioen heeft opgebouwd, bent u een gewezen deelnemer. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit vertegenwoordigers van deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers. Dit is door het verantwoordingsorgaan in het reglement opgenomen. Een meerderheid van het verantwoordingsorgaan is van mening dat uw belangen te vergelijken zijn met de belangen van actieve deelnemers. U betaalt weliswaar geen premie meer, maar u heeft net zoals actieve deelnemers, recht op een toekomstige pensioenuitkering. Daarom is er geen aparte vertegenwoordiging voor gewezen deelnemers. Een gewezen deelnemer kan zich niet verkiesbaar stellen en heeft ook geen stemrecht.

Op 19 november 2017 bepaalt de kiescommissie op basis van de onderlinge getalsverhouding de zetelverdeling (totaal aantal beschikbare zetels 32) voor de (actieve) deelnemers en pensioengerechtigden. Daarna gaat de periode van verkiesbaar stellen van start. Hieronder staan alle fases in aanloop naar de verkiezingen op een rij:

20 november 2017 - 15 januari 2018 verkiesbaar stellen actieve deelnemers en pensioengerechtigden
15 - 31 januari 2018 beoordeling kandidaten en vaststellen kieslijsten
1 februari 2018 - 30 maart 2018 presentatie kandidaten
3 - 30 april 2018 verkiezingen
14 mei 2018 bekendmaken uitslag verkiezingen
1 juli 2018 start nieuw verantwoordingsorgaan
In totaal heeft het verantwoordingsorgaan van ABP 48 zetels. Voor werkgevers zijn er altijd 16 zetels in het VO. In het verantwoordingsorgaan dat op 1 juli 2018 start zijn voor deelnemers 18 zetels beschikbaar en 14 zetels voor pensioengerechtigden. Dit is een weerspiegeling van het aantal deelnemers en pensioengerechtigden en kan per termijn dus wijzigen.
Voor deelnemers zijn er 72 kandidaten. Via abp.nl/verkiezingen kunt u kennismaken met de kandidaten. In de speciale verkiezingskrant leest u meer over de kieslijsten.

Wie zijn de kandidaten voor de pensioengerechtigden?

Voor pensioengerechtigden zijn er 70 kandidaten. Via abp.nl/verkiezingen kunt u kennismaken met de kandidaten. In de speciale verkiezingskrant leest u meer over de kieslijsten.

Wanneer kan ik mijn stem voor het verantwoordingsorgaan uitbrengen?

De verkiezingen zijn van 3 – 30 april 2018.

Hoe kan ik mijn stem uitbrengen?

Stemmen kan online via abp.nl/stemmen. U kunt ook telefonisch stemmen op nummer 0800-2702700 (gratis) of vanuit het buitenland op nummer 003188-1232420.

Ontvangt u Post Digitaal?

Dan krijgt u een stemuitnodiging per e-mail met daarin een directe link naar de online stemomgeving. U hoeft dan niet in te loggen.

Heeft u de verkiezingskrant thuisgestuurd gekregen?

Om te stemmen heeft u uw klantnummer en uw geboortedatum nodig. Uw klantnummer vindt u op de achterkant van het overzicht met kieslijsten en kandidaten (links bovenin). Verder staat uw klantnummer op alle correspondentie van ABP en in MijnABP.

Zijn de nummers voor het telefonisch stemmen van ABP?

Nee, de nummers 0800-2702700 en 0031-88-1232420 (voor stemmen vanuit het buitenland) zijn niet van ABP. De verkiezingen worden lopen via een externe partij.

Waar vind ik mijn klantnummer?

Uw klantnummer vindt u op de achterkant van het overzicht met kieslijsten en kandidaten (links bovenin). Verder staat uw klantnummer op alle correspondentie van ABP en in MijnABP.

Kan ik mijn stem ook per e-mail of schriftelijk uitbrengen?

Nee, dat is niet mogelijk.

Is mijn stem anoniem?

Ja, uw stem is anoniem

Bent u een deelnemer met een UGM-uitkering (Uitkeringsregeling Gewezen Militairen)?

In het kader van de verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan bent u als deelnemer met UGM-uitkering ingedeeld in de kiesgroep gepensioneerden. Het Verkiezingsreglement 2018 maakt een onderscheid tussen actieve dienst en niet meer actieve dienst. Bij UGM'ers is er sprake van een definitieve beslissing om uit het arbeidsproces te treden (vroegpensioen). Op grond hiervan zijn UGM’ers niet meer in actieve dienst en daarom ingedeeld in de kiesgroep gepensioneerden.

Krijg ik een ontvangstbevestiging van mijn stem?

Als u online stemt, ziet u nadat u gestemd heeft het bedankscherm. U ontvangt geen bevestiging van uw stem per e-mail. Als u telefonisch stemt, wordt de naam van de door u gekozen kandidaat herhaald. Vervolgens moet u uw keuze bevestigen en hoort u dat u gestemd hebt. U krijgt geen schriftelijke bevestiging van uw stem.

Ik heb een vraag over het stemmen.

 Kijk in de uitleg over het stemmen (online of telefonisch).

Heeft u een specifieke vraag? Dan kunt u ons bellen via 045 - 579 61 70.

Wanneer is de verkiezingsuitslag bekend?

Op 14 mei 2018 wordt de uitslag van de verkiezingen bekend gemaakt via abp.nl.
U kunt ons bellen op 045 - 579 61 70. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8 tot 17.30 uur.