Veelgestelde vragen

Om uw stem over uw pensioen te laten horen. Het verantwoordingsorgaan is namelijk een medezeggenschapsraad die de belangen van 2,8 miljoen mensen bij ABP vertegenwoordigt. Elke vier jaar zijn er verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan. U kunt dan uw stem uitbrengen op een van de leden en zo heeft u dus inspraak op uw eigen pensioen.

Adviesorgaan van het bestuur
Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop dit is uitgevoerd. Het verantwoordingsorgaan beoordeelt of het bestuur verantwoord en transparant heeft gehandeld. Deze conclusie leest u terug in het jaarverslag (pag. 66). Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur daarnaast over beleid en de gevolgen daarvan voor deelnemers. Gevraagd én ongevraagd. Bijvoorbeeld over de premie die u betaalt en over de indexatie van uw pensioen, de communicatie van ABP naar alle deelnemers en alle werkgevers. Ze kijken mee of de communicatie helder en begrijpelijk is. Ook kijken ze naar de beleggingen. Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur hierover en vraagt inzicht over de beleggingen die ABP doet.

Voordragen leden bestuur en raad van toezicht
Als er een vacature is bij de raad van toezicht, doet het verantwoordingsorgaan een bindende voordracht voor een nieuw lid. Als er een vacature is voor een van de drie bestuursleden die de gepensioneerden in het bestuur vertegenwoordigen, dan zijn het de leden die namens de gepensioneerden in het verantwoordingsorgaan zitten, die een bindende voordracht doen. De overige bestuursleden worden op voordracht van de vakcentrales en werkgeversorganisaties benoemd.

De leden van het verantwoordingsorgaan ontvangen vacatiegeld. Dit is een vergoeding voor het vervullen van hun functie.

 • € 316 per vergadering (overlegvergadering met bestuur en vergadering in eigen kring)
 • € 158 per commissievergadering (Commissie Algemeen, Commissie Beleggingen, Commissie Communicatie, Commissie Financiën)

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 48 leden. Daarvan vertegenwoordigen 19 mensen de werknemers, 13 de pensioengerechtigden en 16 de werkgevers. Bekijk de huidige ledenlijst. De 48 leden zijn verdeeld over een aantal fracties die allemaal hun eigen visie en ambities hebben. De vijf fracties tot en met juni 2018 zijn:

 • CCOOP
 • CMHF/AC/FOG-ABP
 • ACOP
 • LvOP
 • Werkgeversfractie

De 48 mensen die het verantwoordingsorgaan vormen zijn verdeeld over vier commissies: de Commissie Financiën, Communicatie, Beleggingen en Algemeen. Deze groepen zijn gespecialiseerd in hun vakgebied. Ze bereiden de vergaderingen met het bestuur voor. Wat hebben de commissies de afgelopen jaren o.a. gedaan?

 • Commissie Financiën
  Ze toetst alle cijfermatige beleidsstukken zoals de jaarrekening en bereidt het advies aan het bestuur voor over de hoogte van uw pensioenpremie.
 • Commissie Communicatie
  Ze denkt mee over de communicatie naar werknemers en werkgevers en geeft uw signalen door over onduidelijke communicatie van ABP door aan de bestuursleden.
 • Commissie Beleggingen
  Ze bereidt het advies voor over duurzaam en verantwoord beleggen en denkt mee over het strategische beleggingsplan voor de komende jaren.
 • Commissie Algemeen
  Ze buigt zich over alles wat te maken heeft met de besturing van ABP en over hoe de medezeggenschap is geregeld.

De leden namens deelnemers en pensioengerechtigden zijn in 2014 gekozen voor een periode van vier jaar. Vanaf 1 juli 2018 start een nieuw verantwoordingsorgaan. U bepaalt mee wie namens werknemers en pensioengerechtigden meepraat over uw pensioen. Daarom zijn er in april 2018 verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan.

De vertegenwoordigers namens de werkgevers worden telkens voor een periode van vier jaar benoemd door het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) en de Werkgeversvereniging Energie- en Nutsbedrijven (WENb).

Op 19 november 2017 bepaalt de kiescommissie op basis van de onderlinge getalsverhouding de zetelverdeling (totaal aantal beschikbare zetels 32) voor de (actieve) deelnemers en pensioengerechtigden. Daarna gaat de periode van verkiesbaar stellen van start. Hieronder staan alle fases in aanloop naar de verkiezingen op een rij:

20 november 2017 - 15 januari 2018 verkiesbaar stellen actieve deelnemers en pensioengerechtigden
15 - 31 januari 2018 beoordeling kandidaten en vaststellen kieslijsten
1 februari 2018 - 30 maart 2018 presentatie kandidaten
3 - 30 april 2018 verkiezingen
14 mei 2018 bekendmaken uitslag verkiezingen
1 juli 2018 start nieuw verantwoordingsorgaan
In totaal heeft het verantwoordingsorgaan van ABP 48 zetels. Voor werkgevers zijn er altijd 16 zetels in het VO. In het verantwoordingsorgaan dat op 1 juli 2018 start zijn voor deelnemers 18 zetels beschikbaar en 14 zetels voor pensioengerechtigden. Dit is een weerspiegeling van het aantal deelnemers en pensioengerechtigden en kan per termijn dus wijzigen.
Iedereen die tijdens de verkiezingstermijn (20 november 2017 tot 15 januari 2018) (actieve) deelnemer of pensioengerechtigde is, mag zich verkiesbaar stellen.

Als u in het verleden pensioen heeft opgebouwd, bent u een gewezen deelnemer. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit vertegenwoordigers van deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers. Dit is door het verantwoordingsorgaan in het reglement opgenomen.

Een meerderheid van het verantwoordingsorgaan is van mening dat uw belangen te vergelijken zijn met de belangen van actieve deelnemers. U betaalt weliswaar geen premie meer, maar u heeft net zoals actieve deelnemers, recht op een toekomstige pensioenuitkering. Daarom is er geen aparte vertegenwoordiging voor gewezen deelnemers. Een gewezen deelnemer kan zich niet verkiesbaar stellen en heeft ook geen stemrecht.

De kiescommissie beoordeelt of de kandidaatstelling voldoet aan de gestelde eisen.

Is dit niet het geval? Dan ontvangt u hierover van ons een bericht. U heeft dan nog 5 werkdagen de tijd om uw kandidaatstelling aan te passen.

Van 1 februari 2018 tot 30 maart 2018 worden de kandidaten gepresenteerd. Wie kan het beste uw belangen behartigen en wie mag u straks gaan vertegenwoordigen in het verantwoordingsorgaan? U hoort en leest t.z.t. alles over de kandidaten, onder ander via sociale media en een nieuwsbrief.
De verkiezingen zijn van 3 – 30 april 2018. U ontvangt hierover tijdig uitgebreide informatie.
U kunt uw stem online of telefonisch uitbrengen.
Op 14 mei 2018 wordt de uitslag van de verkiezingen bekend gemaakt via ABP.