Fractie ANBO

De ANBO kwam bij de verkiezingen voor het eerst met een onafhankelijke lijst en kreeg meteen 12.741 stemmen. Dat betekent 2 van de 14 zetels voor gepensioneerden.

'We zijn een ouderenbond, maar onze inzet is een goed en geïndexeerd pensioen voor alle deelnemers van ABP. Voor ons en onze kinderen.'

'Wij staan voor evenwichtige belangenafweging en transparantie daarover. ABP heeft als doel om pensioenovereenkomsten uit te voeren ten behoeve van alle aanspraakgerechtigden. Als ANBO-vertegenwoordigers in het Verantwoordingsorgaan is het onze taak om te controleren of er een evenwichtige afweging bestaat tussen de verschillende groepen deelnemers. Wij maken ons zorgen over het niet-indexeren van pensioenen. Deelnemers hebben nu al een achterstand van meer dan 13 procent koopkracht. Dat voelen gepensioneerden vandaag en actieve deelnemers morgen in hun portemonnee. En toch worden in 2017 nog premies geaccepteerd die maar voor 69% de waarde van de daarmee opgebouwde pensioenverplichtingen dekken. De samenstelling van het bestuur en het VO kan de indruk wekken dat de belangen van cao-partijen zwaarder wegen. Om die schijn van belangenverstrengeling te voorkomen is duidelijke verantwoording nodig waaruit blijkt dat bij de besluitvorming verschillende belangen zorgvuldig zijn afgewogen. Communicatie daarover moet transparant zijn. Zeker als er een nieuw stelsel komt, houden wij de vinger aan de pols of dat bij ABP het perspectief verbetert en een overgang eerlijk geschiedt. Gezien de complexiteit is dat een flinke uitdaging.'

Gepensioneerden
Vivien van GeenVivien van Geen
Pim GoltaPim Golta
  • Informatie voor het VO. Het VO heeft als taak het bestuur kritisch te volgen en te adviseren. Alle informatie die de leden van het VO daarvoor nodig hebben moet tijdig beschikbaar zijn en zo nodig gefaciliteerd worden. 
  • Beter inzicht in de belangenafweging. Beleid moet gericht zijn op een eerlijke verdeling van de lasten en lusten over belangengroepen. Ook het goed omgaan met wet en regelgeving speelt een rol. Voor het VO en voor de geloofwaardigheid van het bestuur is het essentieel dat duidelijk wordt gemaakt welke afwegingen en keuzes zijn gemaakt. Dat is nodig om een reëel oordeel te kunnen vormen. 
  • Indexatie en herstel van koopkracht. De achterstand van meer dan 13 procent koopkracht is ons een doorn in het oog. Om dat te herstellen zetten wij ons in voor passende premies en een goed beleggingsbeleid. 
  • Modernisering van de governance in aansluiting op de evaluatie van het bestuurlijk model. Het geld van het ABP komt van het uitgesteld loon van deelnemers. Dat de invloed en medezeggenschap van belanghebbenden nog zo beperkt en indirect is, past niet binnen  de huidige maatschappelijke normen en technische mogelijkheden. Om te beginnen moeten de rechten van het VO sterker worden en zijn rol duidelijker. 
  • Communicatie en transparantie. Heel veel mensen hebben een groot belang bij het ABP. Het bestuur legt aan belanghebbenden verantwoording af over het gevoerde beleid. De communicatie over de verschillende belangen en over de afweging die tot besluiten leidt moet duidelijk en transparant zijn. Transparantie maakt een rationele discussie beter mogelijk en voor meer mensen toegankelijk. Op de website moet de relevante informatie makkelijk te vinden zijn. Tegelijk pleit ANBO voor verbetering van de communicatie naar individuele deelnemers. Deelnemers worden nog te vaak geconfronteerd met onbegrijpelijke brieven. 
  • Duurzaamheid. Ook in het beleggingsbeleid is evenwichtige afweging van rendement, risico’s en belangen voor de toekomst nodig.
Hulp nodig?