Fractie CMHF/AC/FOG-ABP/NBP

CMHF/AC/FOG-ABP/NBP is een coalitie van oorspronkelijk vier verschillende fracties, die de krachten gebundeld hebben en samenwerking gezocht hebben binnen één fractie.

'Onze fractie telt zeven leden. We vertegenwoordigen onze eigen achterbannen, maar hebben ons allen als breder doel gesteld de belangen van alle deelnemers van ABP zo goed mogelijk te behartigen. Door onze brede samenstelling, van zowel actieven als postactieven, vakbondsleden als niet-vakbondsleden, vormen wij zelf een afspiegeling van deelnemers van ABP.'

'Wij willen de kracht van collectiviteit inzetten voor de solidariteit voor alle deelnemers en gepensioneerden. Wij hebben onze krachten gebundeld omdat wij ook de collectieve regelingen van ABP als meerwaarde zien en onderschrijven. Door zaken samen te doen, kun je risico’s spreiden en kun je ook samen zorgdragen voor elkaar. Denk aan het spreiden van beleggingsportefeuilles, maar ook door argumenten vanuit verschillende gezichtspunten gezamenlijk te kunnen benadrukken, zowel binnen het verantwoordingsorgaan zelf als richting het bestuur. Wij zullen het bestuur steeds voor ogen houden dat de slogan “De deelnemer staat centraal” verplichtingen met zich meebrengt. Bestuurlijk handelen zal door ons daarop worden getoetst.'

'Wij zetten ons in voor goede, eerlijke en transparante communicatie. Binnen de door de overheid gestelde wetten en regels toetsen wij de beleidsvoornemens van het bestuur aan de gevolgen voor diezelfde betrokkenen. Niet alleen gevraagd maar ook ongevraagd zullen wij onze stem laten horen richting het bestuur. Onze belangrijkste taak blijft het adviseren en controleren van het bestuur van ABP waarbij we naar de belangen van alle betrokkenen, zowel actieven, slapers als gepensioneerden, kijken.'

De CMHF (Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen) is een bundeling van zelfstandige organisaties bij de overheid, in het onderwijs, de zorg en in het bedrijfsleven.

Het AC (Ambtenarencentrum) stelt zich ten doel de behartiging van zowel materiële als immateriële belangen van ambtenaren. Onder immateriële belangen dient met name te worden verstaan de ambtelijke beroepsethiek. Het AC is onafhankelijk van enige geestelijke stroming of politieke partijen en eerbiedigt ieders godsdienstige, levensbeschouwelijke en politieke overtuiging.

De FOG-ABP (Federatie Onafhankelijke Gepensioneerden-ABP) houdt als samenwerkende belangenbehartigers van onder meer Defensie, Politie, Rijkswaterstaat, Luchthavens, Loodswezen en Beroepsonderwijs actief toezicht op de naleving door ABP en politiek van de overeengekomen aanspraken van alle gepensioneerden bij ABP. FOG-ABP heeft twee zetels en vormt een coalitie met de fracties CMHF, AC en NBP.

De NBP (Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen) is de oudste (mei 1919) landelijke organisatie van en voor gepensioneerden en actieve werknemers die hun pensioenrechten nog opbouwen. De Bond heeft veel ABP-deelnemers als lid als ook gepensioneerden van andere pensioenfondsen. NBP zet zich in voor de onverkorte naleving van het pensioencontract, zoals toegezegd aan de deelnemers. Pensioenfondsen hebben de pensioentoezeggingen van werkgevers aan werknemers overgenomen en fondsen betalen deze uit onder de eerder vastgelegde voorwaarden.