Fractie CMHF/AC/FOG-ABP/NBP

CMHF/AC/FOG-ABP/NBP is een coalitie van oorspronkelijk drie verschillende fracties, die de krachten gebundeld hebben en samenwerking gezocht hebben binnen één fractie.

'Onze fractie telt zeven leden. We vertegenwoordigen onze eigen achterbannen, maar hebben ons allen als breder doel gesteld de belangen van alle deelnemers van ABP zo goed mogelijk te behartigen. Door onze brede samenstelling, van zowel actieven als postactieven, vakbondsleden als niet-vakbondsleden, vormen wij zelf een afspiegeling van deelnemers van ABP.'

'Wij willen de kracht van collectiviteit inzetten voor de solidariteit. Ofwel, wij hebben onze krachten gebundeld zoals wij ook de collectieve regelingen van ABP als meerwaarde zien. Door zaken samen te doen kun je risico’s spreiden en kun je ook samen zorg dragen voor elkaar. Denk aan het spreiden van beleggingsportefeuilles, maar ook door argumenten naar het bestuur vanuit verschillende gezichtspunten te kunnen benadrukken.'

'Wij zetten ons in voor goede en eerlijke communicatie. Binnen de door de overheid gestelde wetten en regels toetsen wij de beleidsvoornemens van het bestuur aan de gevolgen voor u. Onze belangrijkste taak is het adviseren en controleren van het bestuur waarbij we naar de belangen van alle deelnemers kijken.'

De CMHF (Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen) is een bundeling van zelfstandige organisaties bij de overheid, in het onderwijs, de zorg en in het bedrijfsleven.

Het AC (Ambtenarencentrum) stelt zich ten doel de behartiging van zowel materiële als immateriële belangen van ambtenaren. Onder immateriële belangen dient met name te worden verstaan de ambtelijke beroepsethiek. Het AC is onafhankelijk van enige geestelijke stroming of politieke partijen en eerbiedigt ieders godsdienstige, levensbeschouwelijke en politieke overtuiging.

De FOG-ABP (Federatie Onafhankelijke Gepensioneerden-ABP) is een samenwerkingsverband van verenigingen ter behartiging van de belangen van onafhankelijke gepensioneerden ABP.