Pensioenregeling eenvoudiger en pensioenrekenleeftijd naar 68

Sociale partners hebben een akkoord bereikt over het eenvoudiger maken van de pensioenregeling van ABP. Daarnaast is in dit akkoord besloten dat de pensioenrekenleeftijd van 67 naar 68 gaat. Deze veranderingen gaan in per 1 januari 2018.

Voorzitter Corien Wortmann-Kool: ‘Ik waardeer het dat sociale partners een akkoord hebben bereikt over de vereenvoudiging van de regeling. Het is een noodzakelijke stap om de regeling beter uitlegbaar en uitvoerbaar te maken.’

Vereenvoudigen regeling

De pensioenregeling is de afgelopen jaren door de vele wijzigingen erg ingewikkeld geworden. Om de regeling eenvoudiger te maken, wordt deze op punten als het nabestaandenpensioen, pensioenopbouw tijdens WW en arbeidsongeschiktheidspensioen aangepast. De wijzigingen bevatten meestal een verbetering van het nabestaandenpensioen. Voor deelnemers die door de vereenvoudiging erop achteruit gaan, is geprobeerd dit zoveel mogelijk te beperken of compenseren. Dit akkoord geldt niet voor de pensioenregeling van Defensie. Ook bij deze regeling is vereenvoudiging noodzakelijk en zullen nog stappen gezet moeten worden.

Premie

Eind 2016 hebben we aangekondigd dat de pensioenpremie de komende jaren naar een structureel hoger niveau stijgt. De premie van 2018 zal minder hard stijgen dan eerder aangegeven. Dit komt doordat het stijgen van de pensioenrekenleeftijd een verlagend effect op de premie heeft. Een deel van deze premiedaling wordt gebruikt voor het vereenvoudigen en verbeteren van de regeling. Het restant wordt gebruikt om de aangekondigde premiestijging te beperken. ABP stelt jaarlijks de premie vast. De premie voor 2018 wordt eind november vastgesteld.

ABP geeft de komende maanden meer informatie over wat de aangepaste regeling betekent voor deelnemers.

07-07-2017