Hoeveel pensioen krijgt u in 2018?

In januari ontvangt u uw betaalspecificatie 2018 en jaaropgave 2017. Op uw betaalspecificatie staat hoeveel pensioen u in 2018 maandelijks van ons krijgt. Op uw jaaropgave staat het bedrag dat u in 2017 van ons ontving. Deze jaaropgave heeft u nodig voor uw belastingaangifte.

Uw nettopensioen wijzigt

Vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe belastingregels voor het inhouden en betalen van loonheffing. Daarnaast wordt premie voor de Zvw (Zorgverzekeringswet) met 0,25% verhoogd. In 2018 bedraagt de premie 5,65% van uw brutojaarinkomen. In 2017 was dat 5,4%. En het maximumbedrag waarover u de bijdrage Zvw betaalt, stijgt naar € 54.614. Dit was in 2017 € 53.701. Deze twee wettelijke wijzigingen hebben invloed op uw nettopensioen.

Uw pensioen is niet verhoogd

Door de huidige financiële situatie kan ABP de pensioenen in 2018 niet verhogen met de stijging van de prijzen.

11-01-2018