Dekkingsgraad

De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële toestand van pensioenfondsen. Het geeft aan of we voldoende geld hebben om alle tot nu toe opgebouwde pensioenen nu en in de toekomst uit te betalen. Is de dekkingsgraad op dit moment bijvoorbeeld 105%? Dan hebben we voor iedere € 100 die we nu en in de toekomst aan pensioenen moeten betalen € 105 beschikbaar.

Actuele dekkingsgraad

De dekkingsgraad op 31-8-2014 was 105,9%. De dekkingsgraad per 30-9-2014 publiceert ABP medio oktober.

Ontwikkeling dekkingsgraad t/m augustus 2014

De grafiek toont het historisch verloop van de dekkingsgraad tussen augustus 2012 en augustus 2014.

Het vermogen van ABP bedroeg eind juni 2014 circa € 325 miljard. Dit bedrag is door ABP zorgvuldig belegd. Afhankelijk van het rendement van de beleggingen verandert dit vermogen voortdurend. Wij publiceren de stand van het vermogen na afloop van ieder kwartaal.

Kwartaalberichten


Indexatiestaffel
DekkingsgraadIndexatiepeil
lager dan 104,2%nee
tussen 104,2 en 135%gedeeltelijk (afhankelijk van financiële situatie)
hoger dan 135%volledig (eventueel na-indexatie)


Deze indexatiestaffel hangt samen met de hoogte van de dekkingsgraad. Is de dekkingsgraad lager dan 104,2%, dan is er sprake van een dekkingstekort en wordt er niet geïndexeerd. Dat komt omdat ABP buffers moet aanhouden om eventuele schokken te kunnen opvangen. De bovengrens van de indexatiestaffel is 135%. Het bestuur beoordeelt in principe 1x per jaar in november of indexatie van de pensioenen en de pensioenaanspraken per 1 januari mogelijk is. Daarbij hanteert het bestuur de indexatiestaffel als maatstaf.

 

Indexatiestaffel ABP

 

 • Rood
  De dekkingsgraad van het fonds is te laag om aan het wettelijk minimaal vereist eigen vermogen te voldoen. Er is dan sprake van een dekkingstekort en er kan niet worden geïndexeerd.
 • Oranje
  De dekkingsgraad van het fonds is te laag om aan het wettelijk vereist eigen vermogen te voldoen. Wel wordt aan het minimaal vereist eigen vermogen voldaan, dus kan er gedeeltelijk worden geïndexeerd.
 • Geel
  De dekkingsgraad van het fonds is hoog genoeg om aan het wettelijk vereist eigen vermogen te voldoen, maar nog te laag om volledig te indexeren.
 • Groen
  De dekkingsgraad van het fonds is hoog genoeg om aan het wettelijk vereist eigen vermogen te voldoen. Het fonds kan volledig indexeren. Na-indexatie is mogelijk ter compensatie van een onvolledige of nagelaten indexatie in het verleden.

Meer informatie

 

Deel artikel via:  

Kunnen wij u helpen?
#hm160-139362 #doelgroep-actief #tm160-140830