Beleidsdekkingsgraad

Vanaf 2015 moeten pensioenfondsen bij beleidsbeslissingen gebruikmaken van de zogenaamde beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. De 'oude' dekkingsgraad (die tot en met 2014 werd gerapporteerd) was een momentopname van de financiële positie aan het einde van de maand. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde over twaalf maanden. Meer over het verschil tussen de 'oude' dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad.

Beleidsdekkingsgraad april 2015

Om de beleidsdekkingsgraad van april 2015 te berekenen, moeten we de laatste twaalf dekkingsgraden (de momentopnamen van het einde van elke maand) bij elkaar optellen en delen door 12:

01.0076.15 Beleidsdekkingsgraad_150430_2

Verhouding tussen vermogen en verplichtingen

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen van het fonds. Deze verhouding wordt uitgedrukt in een percentage dat aangeeft hoe groot het vermogen is ten opzichte van de waarde van de pensioenverplichtingen.

Om het verwachte rendement op hun vermogen te bepalen, moeten pensioenfondsen voor het bepalen van de dekkingsgraad gebruikmaken van de marktrente. Hoe hoger de marktrente, hoe hoger het verwachte rendement. Er kan dan met een lagere 'voorziening pensioenverplichtingen' worden volstaan. Dit betekent dat pensioenfondsen makkelijker aan hun toekomstige verplichtingen kunnen voldoen.

  • Het vermogen van ABP bedroeg eind maart 2015 circa € 373 miljard. Dit bedrag is door ABP zorgvuldig belegd. Afhankelijk van het rendement op de beleggingen verandert dit vermogen voortdurend.
  • De verplichtingen van ABP bedroegen eind maart 2015 circa € 387 miljard. De waarde van de verplichtingen wordt met name beïnvloed door de rentestand en de levensverwachting.

Aan het eind van ieder kwartaal publiceren wij de stand van het vermogen en de bezittingen in onze kwartaalberichten.

Deel artikel via:  

Kunnen wij u helpen?
#hm160-139362 #doelgroep-actief #tm160-140830